کاربرد مدل شبکه عصبی در برآورد میزان برداشت از آبهای زیرزمینی (نمونه موردی: شرق جلگه اصفهان)

نویسندگان

چکیده

Predicting the amount of water consumed would help the managers in exploitation of underground water systems so that they could manage consumption effectively. This issue, especially in Iran with repeatedly drought and limited water sources is significantly more important. In the present research, by using, artificial neural networks as a powerful tool in non-linear and indefinite processes have been used in order to predict the amount of water.The data used in this study to analyze the status of groundwater resources and predict the future course of using the neural network,are the discharge of any of the existing wells in the villages of the region according to different years In the period 2003 to 2011, the number of 16222 wells. exploited from underground resources located in the eastern part of Isfahan plain. The results indicate that the water volume exploited from underground resources will reach up to 519 Million cubic meters until 2015. Considering the instability of surface resources in the region, this issue adds more and more on the necessity of the crisis management planning.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد پتانسیل آلودگی آرسنیک آب های زیرزمینی شهرستان سنندج با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی

زمینه و هدف: شناسایی آبهای زیرزمینی آلوده به آرسنیک با استفاده از پارامترهای سطحی خاک و مدلسازی این رابطه در دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه میتواند در مدیریت منابع آبی منطقه مفید باشد. مواد و روشها: در این مطالعه برآورد پتانسیل آلودگی آرسنیک آب های زیرزمینی سنندج با استفاده از مدل های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی مورد آزمون قرار گرفت. در این راستا از بین چاه ها ی مجو...

متن کامل

کاربرد نظریه‌ی بازی‌ها در تعیین میزان برداشت بهینه از سفره‌های آب زیرزمینی دشت فیروزآباد

مشکل کم آبی در بیش‌تر استان‌های ایران از جمله استان فارس، به دلیل پراکندگی و نامنظم بودن بارندگی بسیار محسوس است. از جمله‌ی عوامل دیگری که مشکل کم آبی را شدیدتر کرده است، بهره‌برداری بیش از حد مجاز از آب‌های زیرزمینی است. در این تحقیق برای مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت فیروزآباد و تعیین میزان برداشت بهینه از ذخایر آب‌های زیرزمینی از نظریه‌ی بازی‌ها استفاده شد. در این راستا، برای به‌دست آوردن مات...

متن کامل

تجزیه و تحلیل کیفیت زمانی و مکانی آبهای زیرزمینی جلگه میناب

کیفیت آبهای زیرزمینی نقش به سزایی در مدیریت منابع آب ایفا می نماید. در این مطالعه آنالیز کیفیت آب زیرزمینی و ارزیابی وضعیت هیدروشیمی در سفره جلگه میناب با توجه به بررسی عناصر شیمیایی در آب زیرزمینی و با مد نظر قرار دادن ویژگی­های زمیـن شناختی انجام شده است. از تکنیکهای GIS جهت تهیه نقشه های مورد نیاز و جداول و دیاگرام­ها استفاده گردید. برای انجام مطالعات هـیدروشیمی جلگه میناب در طی یک دوره ده س...

متن کامل

کاربرد نظریه بازی‌ها در تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت تایباد

در این مطالعه به ‌منظور مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت تایباد و تعیین مقدار برداشت بهینه از ذخایر آب‌های زیرزمینی از نظریه بازی‌ها استفاده شد. به این ترتیب که نخست با استفاده از الگوی SARIMA میزان بارندگی سال زراعی 1388-1387 برای دشت مورد مطالعه پیش‌بینی شد و برای تعیین ضریب برداشت بیش از حد، مقدار تغذیه به ذخایر آب‌های زیرزمینی با استفاده از مقادیر پیش‌بینی شده‌ی بارندگی تخمین زده شد. در گام بعد...

متن کامل

کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش

ین‌لغزش به­عنوان یکی از مخاطرات طبیعی در مناطق کوهستانی محسوب می‌شود که هر ساله منجر به خسارات زیادی می‌شود. حوضه آبریز دوآب الشتر با داشتن چهره‌ای کوهستانی و مرتفع و شرایط طبیعی مختلف دارای استعداد بالقوه زمین‌لغزش است. هدف از این تحقیق پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در حوضه دوآب الشتر می‌باشد. بدین منظور ابتدا پزمارامترهای مؤثر در وقوع زمین‌لغزش استخراج و سپس لایه‌...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 7

صفحات  99- 109

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021