کاربرد مدل SWFM و GIS در شبیه سازی انتقال رسوب توسط رواناب سطحی

نویسنده

  • دادرسی سبزوار, ابوالقاسم
چکیده

تخریب اراضی بر اثر فرسایش، افزون بر تلفات بی شمار خاک، بخش اعظمی از آب قابل استفاده را از دسترس خارج می سازد. روش های متعددی برای بررسی فرسایش خاک وجود دارد. یکی از این روش ها که می توان به عنوان روش جدیدی از آن نام برد، استفاده از مدل تجمعی جریان است که بر پایه ی قدرت فرسایندگی شبکه ی هیدروگرافی حوزه بنا شده است. در این بررسی، با استفاده از معادلات مرتبط با نظریه فوق، توزیع فرسایش در سطح زیر حوزه ای از حوزه ی آبخیز سد سفیدرود، با انگیزه ی معرفی مدل های مناسب، مطالعه گردید. به این منظور دو ماتریس جهت و وزن در نظر گرفته شد و با کاربرد مدل تجمعی جریان (SWFM)، شبکه­ی هیدروگرافی حوزه، مدل رقومی ارتفاع (DEM) منطقه، عامل پوشش گیاهی، شیب و سامانه اطلاعات مکانی، نقشه­ی انتقال رسوب در جریان رواناب سطحی حوزه ترسیم و با نتایج حاصل از بررسی صحرایی مقایسه گردید. نتایج نشان داد که مقادیر برآوردی توسط مدل در نواحی تجمع یافته ی جریان و آبراهه های اصلی منطبق بر واقعیت بوده و در سایر نقاط حوزه، کمتر از مقدار واقعی برآورد شده است.   

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شبیه سازی انتقال نیترات توسط مدل ‏DRAINMOD-N

کودهای شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی از منابع آلاینده محیط زیست (به خصوص آب های ‏زیرزمینی و منابع خاک) می باشند. شناخت عوامل مؤثر بر حرکت املاح و آب در پروفیل خاک کمک ‏مؤثری در مدیریت صحیح و کاهش آب شویی نیترات از منطقه رشد ریشه می نماید.‏ در این تحقیق، برای شبیه سازی و ارزیابی انتقال نیترات در خاک از داده های مربوط به یک مزرعه ‏ذرت واقع در مرکز آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی کرج استفاده ش...

متن کامل

شبیه سازی رواناب های سطحی با استفاده از مدل مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی لیسم (LISEM)

شبیه‌سازی پدیده رواناب ناشی از هر بارندگی در برآورد شدت سیل بسیار ارزشمند است. برای حفاظت حوزه‌های آبخیز، استفاده از مدلی که توانایی برآورد رواناب را در زمان‌ها و مکان‌های معین داشته باشد، ضروری است. این پژوهش به منظور شبیه‌سازی رواناب در زیر حوزه زراعی منتهی به شهرک بهزیستی گرگان و همچنین ارزیابی تأثیر سناریوهای مدیریتی پوشش گیاهی در 3 رویداد بارش در سال‌های گذشته با استفاده از مدل فیزیکی لیسم...

متن کامل

شبیه سازی رواناب سطحی وتبخیر تعرق حوزه آبخیز معرف رود زرد با مدل استانفورد-4

Prediction of watershed responses and simulation of runoff rate and volume are required for design purposes in most water resources projects. For this purpose, different hydrologic methods and events based on continuous hydrologic mathematical models are applied. In this research, a continuous hydrologic model, Stanford Watershed Model-IV (SWM-IV) is used for simulation of annual and monthly vo...

متن کامل

شبیه سازی رواناب سطحی وتبخیر تعرق حوزه آبخیز معرف رود زرد با مدل استانفورد-4

Prediction of watershed responses and simulation of runoff rate and volume are required for design purposes in most water resources projects. For this purpose, different hydrologic methods and events based on continuous hydrologic mathematical models are applied. In this research, a continuous hydrologic model, Stanford Watershed Model-IV (SWM-IV) is used for simulation of annual and monthly vo...

متن کامل

شبیه سازی رواناب و رسوب با استفاده از مدل swat در آبخیز چهل چای استان گلستان

اندازه گیری رواناب و رسوب، به دلیل محدودیت های مالی و زمانی و شرایط سخت فیزیکی، همواره، دشوار بوده است. به منظور مقابله با این مشکلات استفاده از مدل ها ضروری می نماید. از طرفی، بررسیِ صحت و دقتِ مدل هایی که در خارج از کشور طراحی شده اند برای شرایط ایران الزامی است. هدفِ مطالعة حاضر بررسی کارایی مدل swat[1] در برآورد دبی متوسط روزانه و غلظت رسوب و واسنجی و اعتبارسنجی این مدل در آبخیز چهل چای در شرق...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 26

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2014-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021