کاربرد کهن‌الگوها برای تعیین شخصیت برند سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران

نویسندگان

  • پرستو قدسی کارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی، دانشگاه خوارزمی
چکیده

برندسازی یک راهبرد بسیار کاربردی برای متمایزشدن در صنایع مختلف خدماتی و تولیدی است. در دنیای امروز، شرکت‌ها و سازمان‌ها علاوه‌بر رقابت برای به‌دست‌آوردن بازار محصولات و خدمات، در تلاش برای ایجاد همسویی ادراکات ذهنی مشتریان با خودشان (محصول، برند و شرکت) هستند؛ ازاین‌رو، یکی از مفاهیم موجود در برند که سازمان‌ها را در رسیدن به این هدف یاری می‌کند، شخصیت برند است که به‌عنوان عاملی برای تجزیه‌وتحلیل پاسخ مشتری به برند یا محصولات با نام آن برند شناخته می‌شود؛ براین‌اساس، هدف از انجام مقاله، تعیین شخصیت برند سازمان لیگ فوتبال ایران با استفاده از کهن‌الگوها بود. با استفاده از روش پژوهش کیفی ازنوع تحلیل محتوا، مصاحبه‌هایی عمیق با مدیران صف و ستاد و مشاوران این سازمان انجام شد. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند بود و درنهایت، 14 مصاحبة کیفی تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. یافته‌های پژوهش ازطریق روش تحلیل محتوا کدگذاری شد. یافته‌ها بیانگر 191 نشان مؤثر در ادراک شخصیت برند سازمان لیگ فوتبال بود. این نشان‌ها در هفت مفهوم طبقه‌بندی شدند که شامل مفاهیم مدیریت و برنامه‌ریزی سازمانی، منابع سازمانی، ماهیت سازمانی، ویژگی شخصی مدیر، ارتباطات، تأثیرات محیط و تأثیرات باشگاه‌ها بود. مفاهیم شناسایی‌شده در دو مقولة تجربیات و ارتباطات برند دسته‌بندی شدند. شخصیت برند کنونی سازمان لیگ، «هرکس» و شخصیت برند مطلوب آن، «نگهدارنده» تعیین شدند. با توجه به یافته‌های پژوهش امکان ارائة راهبردهای کلانی وجود دارد که راهگشای مدیران سازمان لیگ برای دستیابی به شخصیت برند مطلوب سازمان باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر شخصیت برند تیمی بر ترجیح و وفاداری به برند تیم‌های فوتبال لیگ برتر ایران

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شخصیت برند تیم‌های فوتبال بر ترجیح برند و وفاداری به برند تیم‌های استقلال و پرسپولیس تهران در لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهشازنظرهدف،کاربردی،ازنظرنحوةگردآوریاطلاعات،توصیفیومبتنی‌بر</str...

متن کامل

شخصیت برند تیم‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران تبیین ابعاد و ارائه مدل مسیری

هدف: هدف از انجام این تحقیق  تبیین ابعاد و مدل‌سازی شخصیت برند تیم­های منتخب لیگ برتر فوتبالبود. تحقیق به‌روش توصیفی- پیمایشی انجام شد.. روش‌شناسی: نمونه‌ها شامل 673 تن از هواداران تیم­های منتخب لیگ برتر فصل 91-92 (پرسپولیس، استقلال، تراکتورسازی و سپاهان ) بود که در لیگ دوازدهم برای تماشای بازی در استادیوم مجموعه آزادی تهران حضور می‌یافتند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته‌ای با 45 سؤال بود. پای...

متن کامل

تعیین سهم نسبی وفاداری به برند از تداعی برند در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از تحقیق حاضر، تعیین سهم نسبی وفاداری به برند از تداعی برند در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بود. تحقیق حاضر توصیفی - پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق را هواداران لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل می‌دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول آماری تخمین زده شد و تعداد 797 نفر به‌دست آمد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه تداعی برند تیم ساخته‌شده توسط گلادن و فانک بود که اعتبار و ر...

متن کامل

تعیین سهم نسبی وفاداری به برند از تداعی برند در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از تحقیق حاضر، تعیین سهم نسبی وفاداری به برند از تداعی برند در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بود. تحقیق حاضر توصیفی - پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق را هواداران لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول آماری تخمین زده شد و تعداد 797 نفر به دست آمد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه تداعی برند تیم ساخته شده توسط گلادن و فانک بود که اعتبار و ر...

متن کامل

تأثیرمؤلفه های هویت برند بر هم هویتی هواداران با برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از تحقیق حاضر مطالعۀ تأثیر مؤلفه‌های هویت برند بر هم‌هویتی هواداران با برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی و کاربردی است و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های هویتِ برندِ کو (2009) و ترکیبی از پرسشنامۀ هم‌هویتی هوادار-تیمِ میل و اشفورث (1992) و ون و برنسکامب (1993) گردآوری شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل هواداران تیم‌های پرطرفدار لیگ برتر فوتبال ایران...

متن کامل

ارتباط شخصیت برند با ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده در تیم‌های پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال کشور

هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین شخصیت برند و ارزش ویژۀ برند مبتنی بر مصرف‌کننده در تیم‌های پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال کشور بود. بدین منظور 405 نفر از تماشاگران تیم‌های پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند )مصرف‌کننده مستقیم: 190 نفر، غیرمستقیم: 215 نفر). به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه شخصیت برند شفایی و همکاران (1392) و نیز پرسشنامه ارزش ویژه برند مبت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 54

صفحات  171- 190

تاریخ انتشار 2019-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022