کاربست الگوی تحلیل اهمیت – عملکرد جهت ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای اساتید

نویسندگان

  • افشین قاسمی دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
  • خلیل زندی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای اساتید دانشگاه کردستان و راه‌کارهای ارتقای آن بود. روش پژوهش به‌صورت آمیخته (کمی و کیفی) بود. در بخش کمی پژوهش، نمونه‌ای به حجم 374 نفر از دانشجویان، به شیوه نمونه‌گیری تصادفی، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این بخش، پرسشنامه‌ی محقق‌‌ساخته‌ای بود که صلاحیت‌های اساتید را در دو سطح ادراکات و انتظارات و در قالب سه مؤلفه‌‌ی صلاحیت‌های شناختی، روانی حرکتی، و عاطفی اندازه‌گیری می‌نمود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کمی پژوهش از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و الگوی تحلیل اهمیت – عملکرد استفاده شد. مهم‌ترین نتایج این بخش نشان داد که در مقایسه با صلاحیت‌های روانی – حرکتی و عاطفی، عملکرد اساتید در زمینه صلاحیت‌های شناختی در سطح پایین‌تری بوده است. در ادامه جهت شناسایی راه‌کارهای ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای اساتید، نمونه‌ای به حجم 16 نفر از صاحب‌نظران تعلیم و تربیت به شیوه نمونه‌گیری هدفمند، انتخاب و از طریق مصاحبه نیمه‌ساختار یافته بررسی شدند. تحلیل محتوای مصاحبه‌ها نشان داد که مهم‌ترین راه‌کارهای شناسایی شده در این بخش، عبارت از تجهیز تمام کلاس‌های درس به سیستم هوشمند، اهمیت دادن به فعالیت‌های عملی دانشجویان، و توجه به تخصص اساتید در ارائه واحدهای درسی بود.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کاربست الگوی تحلیل اهمیت – عملکرد جهت ارزیابی صلاحیت های حرفه ای اساتید

هدف از این پژوهش، بررسی صلاحیت های حرفه ای اساتید دانشگاه کردستان و راه کارهای ارتقای آن بود. روش پژوهش به صورت آمیخته (کمی و کیفی) بود. در بخش کمی پژوهش، نمونه ای به حجم 374 نفر از دانشجویان، به شیوه نمونه گیری تصادفی، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این بخش، پرسشنامه ی محقق ساخته ای بود که صلاحیت های اساتید را در دو سطح ادراکات و انتظارات و در قالب سه مؤلفه ی صلاحیت های شناختی، روانی حر...

متن کامل

ساخت و اعتباریابی مقیاس صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان

پژوهش   حاضر با هدف بررسی، ساخت و هنجاریابی صلاحیت­های حرفه­ای معلمان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع   گرد آوری داده­ها همبستگی بود. تمامی معلمان استان قزوین در سال تحصیلی 97-1396 جامعه آماری پژوهش حاضر را   تشکیل دادند. نمونه مورد نظر شامل 618 شرکت کننده بودند که به روش نمونه گیری   خوشه­ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها از مقیاس محقق ساخته   صلاحیت­های حرفه­ای معلمان ...

متن کامل

تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران

هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه مربیان و بازیکنان بود. جامعة آماری پژوهش تمامی سرمربیان و مربیان (72نفر) و بازیکنان ایرانی (277نفر) شاغل در دهمین دورة لیگ برتر فوتبال ایران (90-1389) بودند. نمونة آماری برابر با جامعة آماری در نظر گرفته شد، که در نهایت 70 سرمربی و مربی، 197 بازیکن فوتبال و در مجموع 267 نفر در پژوهش حاضر شرکت کرد...

متن کامل

مطالعه نیمرخ شخصیتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و اثربخشی معلمان متوسطه شهرستان مریوان: تحلیل مبتنی بر شخص

هدف: پژوهش حاضر باهدف مطالعۀ نیمرخ شخصیتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و اثربخشی معلمان دوره اول و دوم متوسطه شهرستان مریوان صورت گرفت. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان دوره اول و دوم متوسطه تحصیلی آموزش‌وپرورش شهرستان مریوان (دوره اول 310 و دوره دوم 315 نفر معلم) در سال تحصیلی 93-1392 بود؛ که 235 نفر از معلمان با توجه به نسبت طبقه دوره اول و دوم و زن و مر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 46

صفحات  101- 120

تاریخ انتشار 2016-06-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021