کاردانشجویی بله یا خیر: تجربیات پرستاران شبکار

نویسندگان

  • آتش زاده شوریده, فروزان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • علوی مجد, حمید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • منوچهری, هومان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده

مقدمه: انجام کار دانشجویی توسط دانشجویان پرستاری می­تواند آثار مثبت و منفی در بازدهی دروس و وضعیت تحصیلی دانشجویان و پیش­برد اقدامات پرستاری در بخش­ها داشته باشد. هدف از این مطالعه تبیین تجربیات و دیدگاه­های پرستاران شب­کار در زمینه کاردانشجویی است. روش کار: این پژوهش یک تحلیل محتوای کیفی است که پرستاران شب­کار شاغل در بیمارستان­های آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در آن شرکت کردند. نمونه­گیری به صورت هدفمند و با انجام مصاحبه­ های نیمه ساختاریافته صورت گرفت. هم زمان با جمع آوری داده­ها جهت تجزیه و تحلیل آنها از روش مقایسه مداوم داده­ ها و طرح طبقه ­بندی تحلیل محتوای کیفی Elo و Kynga¨s استفاده شد. یافته ­ها: در این مطالعه، 34 پرستار شرکت کردند که 58/70 درصد آنها زن بودند. پس از کدبندی کلیه مصاحبه­ ها، 1125 کد اولیه ایجاد شد که پس از چندین بار بازبینی در مراحل مختلف، تعداد کدها به 650 کد تقلیل یافت. این کدها در نهایت در 28 زیر طبقه،10 طبقه فرعی، 4 طبقه اصلی با عناوین منافع فردی، منافع سازمانی، پیامدهای منفی فردی و پیامدهای منفی سازمانی و 2 مضمون با عناوین مزایای کاردانشجویی و معایب کاردانشجویی قرار داده شدند. نتیجه ­گیری: نتایج این مطالعه نشان داد، با وجود این­که حضور دانشجویان در بخش­ها، می­تواند به جبران کمبود نیرو کمک کند، اما با مشکلاتی و معایبی نیز همراه است. با آگاهی از اثرات بالقوه کار دانشجویی بر رشد فردی و حرفه­ای دانشجویان پرستاری، لازم است برنامه­ های سازمان یافته­تری جهت ایجاد رویکردی هماهنگ بین دانشکده­ ها و بیمارستان­ها در نظرگرفته شود.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کاربرد داروهای NSAID در تسکین درد بعد از جراحی در سگ و گربه، بله یا خیر؟

درد بعد از جراحی (Postoperative pain)، به عنوان یک درد حاد (acute pain)، می‌تواند عوارض فیزیولوژیک منفی متعددی از جمله اختلال در سیستم قلبی- عروقی (افزایش فعالیت سیستم سمپاتیک، افزایش فعالیت میوکارد و در نتیجه افزایش اکسیژن مصرفی آن)، تأخیر در التیام زخم، افزایش احتمال عفونت، کاهش حرکات دستگاه گوارش (بروز کاهش اشتها و یبوست)، تغییر خُلق و خوی حیوان (به عنوان مثال بروز رفتار تهاجمی در سگ)، اختلال...

متن کامل

کاردانشجویی در دانشجویان پرستاری: مروری بر مطالعات

Introduction: Evidence suggests that despite the increasing inclination of nursing students to engage in work during studying, many of the issues associated with it remain unknown. The purpose of this study is to review of work during studying in nursing students. Methods: This study was conducted in 2017 with reviewing available literature and articles related to work during studying in nursi...

متن کامل

سبکی نو برای زبان دین : نوشتار موریس بله

سبکی نو برای زبان دین : نوشتار موریس بلهدکتر س یید جمال موسویاستادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید چمران[email protected](۸۶/۴/ ۸۶ ، تاریخ تصویب: ۲۶ /۲/ (تاریخ دریافت: ۱۱چکیده فارسیامروزه با آثار بسیار زیادی، از سویی راجع به دین و از سوی دیگر راجع به زبان، تحول، و معناداری هرکدام از آنهادر زمانهای مختلف، برخورد داریم. اما درباره زبان دین آثار کمی وجود دارد. این مقاله در خصوص م...

متن کامل

Survey of the nutritional status and relationship between physical activity and nutritional attitude with index of BMI-for-age in Semnan girl secondary school, winter and spring, 2004

دیکچ ه باس فده و هق : ب یناوجون نارود رد هیذغت تیعضو یسررب ه زا ،نارود نیا رد یراتفر و یکیزیف تارییغت تعسو لیلد ب تیمها ه تسا رادروخرب ییازس . یذغتءوس نزو هفاضا ،یرغلا ،یقاچ زا معا ه هیذغت یدق هاتوک و یناوـجون نارود رد یا صخاش نییعت رد ب نارود رد یرامیب عون و ریم و گرم یاه م یلاسگرز ؤ تـسا رث . لماوـع تاـعلاطم زا یرایسـب لـثم ی هتسناد طبترم هیذغت عضو اب بسانم ییاذغ تاداع داجیا و یتفایرد یفاضا...

متن کامل

بررسی گلوکز پلاسمای خون و عوامل مرتبط با آن در پرسنل پرستاری شب کار

چکیده مقدمه: کار کردن در شیفت شب بعنوان یک ریسک فاکتور برای بسیاری از بیماریها از جمله بیماریهای متابولیکی محسوب میگردد و ممکن است این اختلالات تحت تأثیر تغذیه، ریتم سیرکادین و سبک زندگی قرار بگیرد. یکی از راههایی که میتواند ریسک این بیماریها را افزایش دهد پاسخ نامناسب هورمونی و متابولیکی بدن در شیفت شب است. بنابراین مطالعهای با هدف بررسی غلظت گلوکز خون و تعیین ارتباط آن با برخی متغییرها در پرس...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 2

صفحات  25- 34

تاریخ انتشار 2018-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021