کاهش زمان انتظار بیماران در فرآیند اورژانس بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان با استفاده از مدل شبیه سازی

نویسندگان

  • عجمی, سیما دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • کتابی, سعیده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چکیده

  Introduction: In Emergency Departments (ED), seconds and minutes are vital for the patients. Therefore, a logical decision making is crucial to manage the patients’ waiting time. Simulation, a decision supporting technique, is used to analyze risk factors and strategies in decision making. The purpose of this research was to apply this method to reduce patients' waiting time in the ED at Ayatollah-Kashani Hospital.   Methods: The population of this applied- analytical study included the patients referred to the ED at Ayatollah-Kashani Hospital in Isfahan during May 2008. Having recognized the patients’ workflow, the researchers gathered the required data concerning the time of patients’ arrival and service delivery at various stations for 663 patients during 2 weeks. The data were used to design a simulation model for the ED using simul8 software. The validity of the model was verified through comparing the results obtained from the manual system with those from the simulation model which led to the formation of the finalized model.   Results: The results showed an increase in the waiting time when implementing alternatives 2, 9, 10 and 12 while a decrease was observed in other alternatives. In alternatives 6 and 13-17, the total waiting time decreased more than the other alternatives. The most amount of reduction was observed in alternative 15, so much so that the waiting time of receiving emergency services reduced from 112.19 to 99.24 minutes. This could be due to the placement of an intern student at Eye- Nose-Throat (ENT), Neurology, and Orthopedic stations which caused reduction in the waiting time from 38.89, 13.31 and 12.13 to 26.54, 6.58 and 5.98 minutes, respectively.   Conclusion: Since health care managers, especially in the ED, are mostly physicians not   experienced enough in statistical analysis, it is essential to provide them instruments with which they can readily achieve scientific approaches to reduce costs and patients’ waiting time. Applying various research methods such as simulation can satisfy these goals.   

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل موثر بر زمان انتظار بیماران در فرآیند خدمات ارتوپدی بخش اورژانس بیمارستان با رویکرد مدیریت ناب: مطالعه موردی دربخش اورژانس بیمارستان آیت آلله کاشانی اصفهان

مقدمه: در عصر جدید سلامت انسان ها بیش از هر زمان دیگری در معرض خطرات و حوادث گوناگون قرار دارد و این بیمارستان ها هستند که نقش بازگرداندن سلامت به افراد جامعه را ایفا می کنند. بخش اورژانس، مراقبت های تشخیصی- درمانی اضطراری و فوری را برای بیمارانی فراهم می کند که یا در اثر بروز سوانح و حوادث آسیب دیده اند و یا به طور ناگهانی بیماری آنها تشدید شده است در بخش اورژانس دقیقه ها و ثانیه ها برای بیمار...

متن کامل

بهبود زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به اورژانس با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد

مقدمه: بسیاری از پروژه های شبیه سازی در بیمارستان ها و ابتدا در بخش های اورژانس با هدف افزایش بهره وری، اجرا شدند. اولین مسأله در زمینه کیفیت خدمات و حقوق بیمار«زمان انتظار» است. هدف این مطالعه کاهش زمان انتظار بیماران، زمان سنجی خدمات یک مرکز اورژانس، مدل سازی و بهبود آن با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی است که به صورت مقطعی بر روی 150 بیمار م...

متن کامل

ارایه مدل شبیه سازی خدمات پاراکلینیکی در بیمارستان حافظ شیراز و ارزیابی سناریوهای کاهش زمان انتظار

مقدمه: صف، یکی از رایج ترین سیستم های پیچیده اجتماعی در زندگی انسان ها به شمار می رود که به طور اجتناب ناپذیری با حوزه فعالیت سازمان ها در ارتباط است. با توجه به خصوصیات سازمان های بهداشتی و درمانی و نقش حساسی که برنامه ریزی در چنین سازمان هایی بر عهده دارد، علم تحقیق در عملیات می تواند کمک زیادی به این امر نماید. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش زمان انتظار بیماران و کاهش آن به ح...

متن کامل

بهبود زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به اورژانس با استفاده از شبیه‌سازی گسسته پیشامد

Introduction: Many simulation studies have been conducted in the hospitals and first in the emergency departments to increase the productivity. The first issue in the field of service quality and hence the patient right is “waiting time”. The goal of this study was to reduce patients waiting times, emergency service timing, modeling and improving using discrete event simulation. Methods: This...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 51

صفحات  84- 94

تاریخ انتشار 2013-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021