کاوشی در تجارب معلمان درس پژوه در درس علوم‌ تجربی: جُستاری پدیدارشناسانه

نویسندگان

  • بهاره نیکبخت باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
  • محمد نیکخواه استادیار گروه علومتربیتی، دانشگاه فرهنگیان، شهرکرد، ایران.
  • مهدی قنبری باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف کاویدن تجارب معلمان درس‌پژوه در درس علوم‌تجربی انجام گرفت. مطالعۀ حاضر در زمرۀ مطالعات کیفی و از نوع پدیدارشناسی بوده‌است. اطلاع‌رسانان از میان معلمان علوم‌تجربی دورۀ اول متوسطه استان چهارمحال و بختیاری که در سنوات گذشته درس‌پژوهی با محوریت درس‌ علوم‌تجربی انجام دادند انتخاب شدند. برای موردگزینی از دو تکنیک هدفمند و گلولۀ برفی با رعایت اصل اشباع نظری استفاده شد و به این صورت، تعداد 24 نفر انتخاب گردیدند. گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه با رویکرد هدایت‌کلیات انجام شد. اعتبار پژوهش با استفاده از روش بررسی همکار، بررسی اعضا، ناظر بیرونی و چندسوسازی داده تاًمین شد. داده‌ها با روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که تجارب معلمان معلمان درس‌پژوه در درس علوم‌تجربی پیرامون درس‌پژوهی را می‌توان در قالب سه مضمون سازمان‌دهندۀ فرصت‌ها، آسیب‌ها و بایست‌های درس‌پژوهی دسته‌بندی کرد.آسیب‌ها و بایست‌های درس‌پژوهی دسته‌بندی کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

درس پژوهی، رویکردی نوین در توسعه حرفه‏ای معلمان

هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به تجارب معلمان شرکت‌کننده در گروه‌های درس پژوهی مدارس بود. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. داده‏ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شدند و نمونه‏‏گیری هدفمند تا رسیدن به نقطه اشباع ادامه یافت. تحلیل نتایج نشان داد ازنظر معلمان شرکت‌کننده، درس پژوهی در سه حوزه دانش، مهارت و نگرش توانسته به توسعه حرفه‎ای آن‌ها کمک کند. ...

متن کامل

اثربخشی درس پژوهی بر خودکارآمدی تصوری معلمان

این پژوهش به منظور مطالعه اثربخشی روش درس پژوهی بر خودکارآمدی تصوری معلمان انجام گرفته است. درس پژوهی روشی نوین و برخاسته از آموزش و پرورش ژاپن است که شامل طراحی، تدریس، مشاهده، ارزشیابی و بازنگری مشارکتی گروهی از معلمان در کلاس درس می‌شود. خودکارآمدی تصوری یکی از مؤلفه‌های مهم نظریه بندوراست. این تحقیق به شیوه پیش آزمون– پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه آماری شامل معلمان کلاس سوم مدارس...

متن کامل

اثربخشی الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه ای برخلاقیت دانش آموزان در درس علوم تجربی

هدف پژوهش حاضر مطالعه اثربخشی روش آموزش مبتنی بر مدل طراحی آموزشی چهار مولفه ای برخلاقیت دانش آموزان پسر پایه هشتم متوسطه شهر خرم آباد در درس علوم تجربی بود. روش پژوهش، شبه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون _پس آزمون باگروه کنترل است. جامعه آمارى شامل تمام دانش آموزان پایه هشتم متوسطه اول مدارس دولتی شهر خرم آباد درسال تحصیلى94-1393 بوده و نمونه این پژوهش 70 نفر از دانش آموزان پسر پایه هشتم بود. نمو...

متن کامل

مقایسه اثربخشی نقشه مفهومی و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی استفاده از نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی در درس علوم تجربی بود. این مطالعه با 23 دانش آموز ششم ابتدایی در شهرستان خوی در سال تحصیلی 98-1397 به صورت نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و با گروه آزمایش و کنترل صورت گرفت. دانش آموزان در دو گروه آزمایشی و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند و محتوای درس برای گروه آزمایش با روش نقشه مفهومی و...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 7

صفحات  19- 40

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023