کسب و کار الکترونیکی و عملکرد بنگاه‌های نوظهور

نویسنده

چکیده مقاله:

چکیده هدف این مقاله بررسی تاثیر کسب و کار الکترونیکی بر عملکرد بنگاه­های نوظهور می­باشد. کسب و کار الکترونیکی در رابطه با فعالیت­های طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع، هماهنگی با تامین‌کنندگان و خدمات پس از فروش مورد بررسی قرار می­گیرد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق علت و معلولی می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شاغل در بنگاه­های نوظهور ثبت شده در وب سایت استارت آپ شو می­باشد که 140 کسب و کار از۲۰۰ شرکت را پوشش می­دهد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه­ای، میدانی و ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه است که از روایی و اعتبار تایید شده برخوردار است. نتایج نشان می­دهد کسب و کار الکترونیکی از سه مجرای تغییر فرایندهای تولید و توزیع(طراحی، بازاریابی، توزیع، هماهنگی با تامین‌کنندگان و خدمات پس از فروش) کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش‌ها بازدهی دارایی‌ها بر عملکرد بنگاه‌ها موثر بوده است. دولت با تدوین قوانین حمایت‌گرایانه، دانشگاه‌ها با آموزش اصولی و ایجاد فضای تفکر کارآفرینی و بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری خطرپذیر مثلت طلایی رشد کارآفرینی در کشور خواهند بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کسب و کار الکترونیکی در حوزه سلامت

Background and Aim: The use of electronic operations in health care industry has many positive points such as health care quality improvement, reduction in costs, and increased efficiency. Besides talking about the concept of Mobile Commerce (M-Commerce) as well as its benefits and challenges, the present article presents suitable approaches to benefit more from this new technology in the field...

متن کامل

کسب و کار الکترونیکی در حوزه سلامت

زمینه و هدف:  کاربرد اقدامات الکترونیک در بخش بهداشت و درمان کشورهای مختلف مزایای بسیاری همچون ارتقاء کیفیت خدمات سلامت، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی را دربردارند. در این مقاله نیز سعی شده است ضمن بیان مفهوم تجارت سیار، مزایا و چالشهای آن، راهکارهای مناسب جهت بهره گیری هرچه بهتر از این فناوری جدید در حوزه سلامت بویژه بخش خصوصی ارائه گردد.

متن کامل

تاثیر گرایش به کارآفرینی بر برندینگ محصولات صنعتی و رشد کسب و کار در بازارهای نوظهور

این مقاله به بررسی رابطه بین گرایش به کارآفرینی و گرایش به برند در شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در بازارهای بازارهای صنعتی وسهم و نقش هر یک از این دو عامل در رشد کسب و کار در بازارهای نوظهور می‌پردازد. نویسندگان در این تحقیق یک مدل ساختاری با استفاده از داده‌های جمع آوری شده از کشور مجارستان طراحی و به صورت تجربی مورد بررسی قرار دادند. مجارستان کشوری است که در طول دو دهه گذشته و از زمان سقوط دیوا...

متن کامل

اخلاق اسلامی و محیط کسب و کار (اخلاق کسب و کار یا کسب و کار اخلاقی)

محیط کسب و کار در اقتصاد از مهم­ترین بسترهای رشد اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود. در اقتصاد و بویژه اقتصاد اسلامی، این محیط می‌بایست از ملاحظات و ملازمات اخلاقی برخوردار باشد. در این مقاله با دو نگاه کارکردی و فراکارکردی به مقوله اخلاق در کسب و کار و ذکر مصادیق و نمونه‌های آن، به تبیین بیشتر جایگاه اخلاق در اقتصاد اسلامی اشاره می‌شود. آموزه‌های اخلاقی به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول آموزه‌هایی ...

متن کامل

سیستم‌های تولیدی در ایران و عملکرد کسب و کار آنها

  مطالعات تاکسونومی در حوزه تولید نه تنها توصیف مناسبی از گروه‌های غالب سازمانی را در اختیار قرار می دهد بلکه زمینه لازم را برای مطالعات تخصصی‌تری چون بررسی عملکرد، شکل مناسب تصمیمات تولیدی در هر گروه و نظریه‌پردازی در آن را فراهم می آورد. تحقیقات تاکسونومیک برای شناسایی سیستم‌های تولیدی به تعداد محدود در نقاط مختلف جهان انجام شده است. در این تحقیق، مطالعه تاکسونومیک سیستم‌های تولید در ایران مب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 41

صفحات  83- 105

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023