"کلمه"، ضامن تعالی نزد هانری مشونیک مطالعة نشانه- معناشناختی شور و احساس

نویسنده

  • Akram AYATI Maître-assistante Université d’Ispahan
چکیده

  در این مقاله برآنیم تا با مطالعة یکی از اشعار هانری مشونیک، شاعر معاصر فرانسه، و با تکیه بر ابزار تحلیلی نشانه- معناشناسی عواطف، چگونگی شکل‌گیری و، به تبع آن، تحول "هیجان" را به مرتبة "شور و احساس" بررسیم. این مطالعه نشان خواهد داد که چگونه و تا چه حد، احساس نقصان و ناخرسندی ناشی از آن، گفتمان شعری را پیش می‌برد و بار عدم تعادلی را بر آن تحمیل می‌کند که شکوه‌مندی "کلمه" سعی در جبرانش دارد. در این گذر از ناخرسندی یا ناخوشی به سرخوشی، ساخت‌های عاطفی گونه‌گونی بروز می‌یابد که تلاش می‌کنیم طرح‌وارة آن‌ها را ترسیم و نمای متنی آن‌ها را تبیین نماییم و ببینیم بر چه اساسی تأثیرات معنا می‌توانند از طریق "حالات چیزها" و آن‌طور که درک می‌شوند شکل بگیرند.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

"مانلی"، نشانه سیال؛ بررسی نشانه-معناشناختی شعر "مانلی" نیمایوشیج

در دیدگاه نشانه-معناشناسی گفتمانی که فرآیند تولید معنا با شرایط حسی-ادراکی پیوند می خورد، سیر حضور نشانه از حالت مکانیکی و ثابت خارج شده و تابع فرآیندی پویا، زنده و حسی-ادراکی می گردد. در واقع، نشانه پدیداری شده، از شکل معمولی، رایج و تکراری به نشانه ای نامعمول، نو و نامنتظر تبدیل می شود و بدین صورت، سیالّیت معنا را تضمین می کند. مقاله حاضر در نظر دارد با مطالعه فرآیند گفتمانی شعر "مانلی" در ابع...

متن کامل

تصویر «من» و «دیگری» در شعر هانری مشونیک بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی

در طی بیست سال گذشته، رویکرد جدید نشانه-معناشناسی با گذر از چهارچوب طرحوارههای روایی کلاسیک به‌خوب توانسته ‌است از مرزهای روابط نحوی فراتررفته و احیای معنای زیسته را مبنای کار خود قرار دهد؛ معنایی پیوسته در حال پیدایش که در حضورِ «دیگری» و در طی تعاملی پویا با این «دیگری» ظاهر می‌شود. در این راستا، اثر شعری هانری مشونیک نمونه‌ای از آثار درخور توجه است که در آن چگونگی حضورِ «دیگری» بحث‌برانگیز به ...

متن کامل

نقد نشانه- معناشناختی اشعار سیمین بهبهانی

نشانه‌شناسی رویکردی است که از زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، نقد ادبی و ... بهره گرفته، برای تحلیل آثار ادبی یکی از روش‌های نو و بسیار مناسب است و کمک بسیاری به خواننده در جهت آشنایی با سبک نویسنده و عمیق‌تر شدن فهم او از متن آثار ادبی می‌کند. با توجه به این که در نشانه‌شناسی متون ادبی، تفسیر و نظرات شخصی جایی ندارد و این امر به نوبۀ خود زمینه را برای بررسی روشمند متن فراهم می‌کند، و همچ...

متن کامل

Adaptation of Ant Clustering Parameters using CLA-PSO

يا هچروم يدنب هشوخ متيروگلا ياراد پ ا ار يددعتم ياهرتم هلمج زا ،نتشادرب هب طوبرم ياهرتماراپ نتشاذگ اه هداد ديد عاعش ، يم هك دشاب ريثات و دنراد متيروگلا ييارگمه و دركلمع رد يدايز اطخ و شيامزآ تروص هب لاومعم نييعت يم رگ د دن . شور هلاقم نيا رد ي رب ينتبم CLA-PSO 1 ي هتسسگ لدم كي هك PSO دشاب يم يارب قيبطت كيتاموتا پ ياهرتمارا يا هچروم يدنب هشوخ يم داهنشيپ ددرگ . روظنم هب گلا ساسا رب هك د...

متن کامل

بررسی نشانه- معناشناختی شعرسوره تماشا (سهراب سپهری)

بررسی نشانه معناشناختی گفتمان به‌ویژه گفتمان ادبی، ادبیات را به‌سوی پویایی و کاربردی شدن سوق می دهد. این روش فرایندی حسی- ادراکی، سیال، زیبایی‌شناختی و ناپایدار است که با عبور از روش برنامه مدار و با حضور عاملی انسانی به‌طور ناگهانی شکل‌گرفته در مسیر تولید معنا قرار می گیرد و فرایندی هنری، حسی و زیبا می آفریند که هیچ گونه نتیجه ای قطعی و از پیش تعیین‌شده ندارد. حضور ناگهانی و احساسی شوش گر، درر...

متن کامل

نقد نشانه- معناشناختی اشعار سیمین بهبهانی

نشانه‌شناسی رویکردی است که از زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، نقد ادبی و ... بهره گرفته، برای تحلیل آثار ادبی یکی از روش‌های نو و بسیار مناسب است و کمک بسیاری به خواننده در جهت آشنایی با سبک نویسنده و عمیق‌تر شدن فهم او از متن آثار ادبی می‌کند. با توجه به این که در نشانه‌شناسی متون ادبی، تفسیر و نظرات شخصی جایی ندارد و این امر به نوبۀ خود زمینه را برای بررسی روشمند متن فراهم می‌کند، و همچ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 24

صفحات  7- 22

تاریخ انتشار 2016-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023