کنترل آزاد از مدل برای سیستم تعلیق روغنی خودرو

نویسندگان

  • عاطفه سکاکی دانشجوی ارشد کنترل، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی مکانیک، شاهرود
  • محمد مهدی فاتح استاد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی برق و رباتیک، شاهرود
چکیده

در این مقاله، طرح نوین کنترل­کننده­­ی آزاد از مدل برای سیستم تعلیق فعال خودرو  برای دستیابی به رانندگی مطمئن و راحتی مسافر با حضور اغتشاشات جاده را ارائه می­­نماید. کنترل­کننده­­ی پیشنهادی در مقایسه با طرح های قبلی، نیازی به کنترل نیرو ندارد و فقط از کنترل موقعیت استفاده می­کند. در نتیجه، طرح آن ساده تر و با محاسبات کمتر خواهد بود. کنترل­کننده­ی مورد نظر برای مدل سیستم تعلیق یک­ چهارم خودرو با وجود محرک روغنی با مدل غیرخطی طراحی می­شود. در روند بدست آوردن کنترل کننده پیشنهادی از کنترل خطی سازی پسخورد و تخمین و جبران عدم قطعیت توسط روش تاخیر زمانی استفاده می­شود. بنابراین، کنترل کننده در غلبه بر عوامل غیرخطی و عدم قطعیت مدل موفق است. کنترل کننده از پسخوردهای جابجایی، سرعت و شتاب بدنه­ی خودرو استفاده می­کند. مدل فضای حالت سیستم تعلیق روغنی بدست می­آید و پایداری سیستم کنترل اثبات می­شود. شبیه­سازی­ها عملکرد مطلوب سیستم تعلیق برای همگرایی بدنه به نقطه تعادل با خطای ناچیز را نشان می­دهند. مقایسه عملکرد کنترل سیستم تعلیق فعال پیشنهادی با سیستم تعلیق غیرفعال، برتری کنترل­کننده­ پیشنهادی در فراهم آوردن راحتی مسافر و رانندگی مطمئن را نشان می­دهند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کنترل تطبیقی امپدانس سیستم تعلیق فعال خودرو

در این مقاله طرح نوینی برای کنترل سیستم تعلیق فعال خودرو با بهره¬گیری از مفهوم امپدانس مکانیکی ارائه شده است. رفتار دینامیکی سیستم تعلیق در برابر ناهمواری¬های جاده کنترل می شود. سیستم تعلیق فعال با مدل یک-چهارم خودرو و با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی محرک هیدرولیکی طراحی شده است. طرح کنترل پیشنهادی از دو حلقه کنترلی تشکیل می¬شود که حلقه بیرونی به کنترل تطبیقی امپدانس و حلقه درونی به کنترل نیرو با ...

متن کامل

شناسایی مدل غیرخطی جدید برای میراگر MR و استفاده از آن در کنترل سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو

در مقاله حاضر یک مدل غیرخطی جدید برای میراگر مغناطیسیMR   بر پایه مدل بوک‌-ون ساده شناسایی و ارائه می‌شود که علی­رغم دارا بودن خاصیت غیرخطی هیسترزیس، نسبت به جریان الکتریکی خطی است. این مزیت باعث می‌شود که بتوان به راحتی از این مدل به عنوان مدل معکوس در سیستم کنترلی تعلیق نیمه فعال خودرو جهت تبدیل نیرو به جریان الکتریکی استفاده کرد. همچنین برای ارزیابی بهتر مدل پیشنهادی، یک مدل چند جمله‌ای غیر ...

متن کامل

کنترل تطبیقی امپدانس سیستم تعلیق فعال خودرو

در این مقاله طرح نوینی برای کنترل سیستم تعلیق فعال خودرو با بهره¬گیری از مفهوم امپدانس مکانیکی ارائه شده است. رفتار دینامیکی سیستم تعلیق در برابر ناهمواری¬های جاده کنترل می شود. سیستم تعلیق فعال با مدل یک-چهارم خودرو و با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی محرک هیدرولیکی طراحی شده است. طرح کنترل پیشنهادی از دو حلقه کنترلی تشکیل می¬شود که حلقه بیرونی به کنترل تطبیقی امپدانس و حلقه درونی به کنترل نیرو با ...

متن کامل

کنترل گسسته غیرخطی سیستم تعلیق روغنی

این پایان نامه، طراحی کنترلکنندهی زمان گسسته غیرخطی برای سیستم تعلیق خودرو به منظور راحتی مسافر و رانندگی مطمئن در خودرو ارائه میدهد. سیستم تعلیق فعال با بکارگیری عملگر هیدرولیکی قابلیت تولید نیرو به مقدار مناسب در هر لحظه تحت شرایط جادهای مختلف به منظور دستیابی به اهداف راحتی مسافر و رانندگی مطمئن را دارد.برای این منظور ابتدا کنترلکننده زمان پیوسته خطیسازی پسخورد با اندازهگیری جابجایی، سرع...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 4

صفحات  13- 21

تاریخ انتشار 2015-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021