کنترل بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم با استفاده از آرد خردل، جدایه‌های Trichoderma و مواد بیولوژیک

نویسندگان

  • شریف نبی, بهرام
  • مهرابی کوشکی, مهدی
چکیده

Recent studies have shown the controlling effects of Trichoderma species and extract of a few plant species of the Brassicaceae family on some phytopathogenic fungi. In this study, using a completely randomized blocks design in the field, controlling effect of biological agents comprising mustard flour, Trichoderma koningii T18, T. virens T59, T. brevicompactum T30, T. harzianum T56, mixture of four Trichoderma isolates, mustard flour + mixture of four Trichoderma isolates and two commercial biological product of Trichodermin B and Subtilin were evaluated against wheat common bunt caused by Tilletia laevis. According to the infection index, all treatments were able to reduce infection percentage and showed significant differences (P<0.01) compared to control (infected with T. laevis without any biological agent) in which heads infection was 43.5%. Treatments of Mustard flour and mustard flour + mixture of four isolates, reduced the disease by 89.9% and 87.4% respectively. Consequently, it seems that wheat common bunt could be controlled by application of non-infected seeds and by treating seeds using mustard flour without using chemical fungicides.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم توسط برخی ازجدایه های سودوموناس

چهارصد جدایه باکتری از خاک ناحیه ریزوسفر گندم جدا و بر اساس قدرت آنها در ممانعت از تندش تلیوسپورهای نژادL10 قارچ ‍Tilletia laevis مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعداد 17 جدایه نماینده گروههای مختلف آنتاگونیستی در آزمایشات گلخانه‌ای مورد استفاده قرار گرفت. در بررسیهای آزمایشگاهی، قدرت آنتاگونیستی جدایه‌ها در محیط مایع و جامد، بر مبانی تولید مواد فرار گازی، آنتی بیوتیک، سیدروفور و توانائی رشد جدایه‌ها...

متن کامل

بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم توسط برخی ازجدایه های سودوموناس

چهارصد جدایه باکتری از خاک ناحیه ریزوسفر گندم جدا و بر اساس قدرت آنها در ممانعت از تندش تلیوسپورهای نژادl10 قارچ ‍tilletia laevis مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعداد 17 جدایه نماینده گروههای مختلف آنتاگونیستی در آزمایشات گلخانه ای مورد استفاده قرار گرفت. در بررسیهای آزمایشگاهی، قدرت آنتاگونیستی جدایه ها در محیط مایع و جامد، بر مبانی تولید مواد فرار گازی، آنتی بیوتیک، سیدروفور و توانائی رشد جدایه ها...

متن کامل

واکنش ژنوتیپ‌های امیدبخش گندم نان آبی نسبت به بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم (Tilletia laevis)

به منظور ارزیابی واکنش لاین‌های امیدبخش گندم نان به بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم،‌ تعداد 20 ژنوتیپ از اقلیم معتدل، 14 ژنوتیپ از اقلیم سرد، 20 ژنوتیپ از اقلیم گرم و مرطوب شمال و 20 ژنوتیپ از اقلیم گرم و خشک جنوب به همراهی شاهد حساس در دو فصل زراعی 83-1381 در کرج و کرمانشاه در طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار برای لاین‌های هر اقلیم مورد بررسی قرار گرفتند. برای دستیابی به آلودگی یکنواخت از آ...

متن کامل

واکنش ارقام تجاری گندم آبی به بیماری سیاهک پنهان معمولی با عامل

در سال های زراعی 1379 تا 1383 واکنش 50 رقم تجاری گندم نسبت به بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم (Tilletia laevis) در کرج بررسی گردید (سال 1379 تعداد ده رقم و تکرار آزمایش در سال 1380، سال 1381 تعداد بیست رقم و تکرار در سال 1382 و سال 1382 تعداد بیست رقم دیگر و تکرار در سال 1383 (بدون احتساب شاهد). آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و با آلودگی مصنوعی بذر به میزان 005/0 وزنی با اسپ...

متن کامل

شناسایی نژادهای بیماریزای Tilletia laevis عامل بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم در مناطق مختلف ایران

برای تعیین نژادهای T.laevis، از مناطق مهم گندم کاری کشور نمونه های آلوده جمع آوری شد و پس از شناسایی گونه عامل بیماری 20 جدایه تعیین نژاد گردیدند. بذر ارقام و لاین های تک ژنی و چندژنی متمایز کننده نژادهای قارچ به تلیوسپور جدایه های مختلف آلوده گشته و در مزرعه کاشته شدند. در زمان برداشت درصد سنبله های آلوده هر رقم محاسبه شد و نژاد جدایه های انتخابی به روش استاندارد تعیین نژاد، شناسایی گردیدند. ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 47

صفحات  741- 748

تاریخ انتشار 2009-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023