کنترل تطبیقی امپدانس سیستم تعلیق فعال خودرو

نویسندگان

چکیده

در این مقاله طرح نوینی برای کنترل سیستم تعلیق فعال خودرو با بهره¬گیری از مفهوم امپدانس مکانیکی ارائه شده است. رفتار دینامیکی سیستم تعلیق در برابر ناهمواری¬های جاده کنترل می شود. سیستم تعلیق فعال با مدل یک-چهارم خودرو و با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی محرک هیدرولیکی طراحی شده است. طرح کنترل پیشنهادی از دو حلقه کنترلی تشکیل می¬شود که حلقه بیرونی به کنترل تطبیقی امپدانس و حلقه درونی به کنترل نیرو با روش تناسبی-انتگرالی می پردازد. این تحقیق به بررسی پایداری سیستم می¬پردازد و درستی روش کنترل با تحلیل پایداری و نتایج شبیه¬سازی تایید می¬گردد. کنترل تطبیقی بر عدم قطعیت¬ پارامتری سیستم تعلیق غلبه می نماید. این روش کنترلی در هنگام عبور خودرو از دست¬انداز، راحتی مطلوب برای سرنشین فراهم می¬نماید و بعد از عبور، رانندگی مطمئن را نیز مهیا می¬سازد. روش پیشنهادی با سیستم تعلیق غیرفعال مقایسه خواهد شد. نتایج شبیه سازی برتری سیستم تعلیق فعال را نسبت به سیستم تعلیق غیرفعال در موارد رانندگی مطمئن و راحتی سرنشین نشان می دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کنترل فازی تطبیقی امپدانس سیستم تعلیق فعال خودرو

در این پایان¬نامه طرح نوینی برای کنترل سیستم تعلیق فعال خودرو با بهره¬گیری از مفهوم امپدانس در سیستم¬های مکانیکی ارائه شده است که می¬تواند رفتار دینامیکی سیستم تعلیق را در برابر ناهمواری¬های جاده کنترل کند. سیستم تعلیق فعال با مدل یک-چهارم خودرو و با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی محرک هیدرولیکی طراحی شده است. طرح کنترل پیشنهادی از دو حلقه کنترلی تشکیل می شود که حلقه بیرونی به طراحی نیروی مطلوب و حل...

15 صفحه اول

کنترل فازی سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو

در این پروژه از یک مدل کامل غیرخطی خودرو با استفاده از کنترلر غیرخطی فازی برای بررسی و مقایسه دقیق راحتی سفر و خوش فرمانی بین سیستمهای تعلیق غیرفعال، فعال کامل، فعال محدود، نیمه فعال قطعی و وصلی و نیمه فعال پیوسته برای انواع تحریکهای اتفاقی و bump استفاده شده است . و مدلسازی به گونه ای انجام شده است که چهار چرخ خودرو قابلیت جدا شدن از سطح جاده را داشته باشند.

15 صفحه اول

بهبود کنترل‌کننده تطبیقی عصبی-فازی با بکارگیری الگوریتم خوشه‌بندی فازی بمنظور کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق خودرو

سیستم تعلیق یکی از اجزاء مهم تشکیل دهنده خودرو می‌باشد که هدف اصلی آن جداسازی بدنه خودرو از ارتعاشات ناشی از شرایط مختلف جاده‌ای می‌باشد. امروزه دست‌یابی به یک سیستم تعلیق که بتواند خود را با شرایط مختلف جاده‌ تطبیق دهد چالش پیش‌روی شرکت‌های سازنده خودرو می‌باشد. شرایط جاده و سرعت پیش‌روی خودرو از عوامل متغییر با زمان می‌باشند که باعث می‌شود رفتار دینامیکی سیستم تعلیق بسیار تصادفی باشد. از این‌...

متن کامل

کنترل آزاد از مدل برای سیستم تعلیق روغنی خودرو

در این مقاله، طرح نوین کنترل­کننده­­ی آزاد از مدل برای سیستم تعلیق فعال خودرو  برای دستیابی به رانندگی مطمئن و راحتی مسافر با حضور اغتشاشات جاده را ارائه می­­نماید. کنترل­کننده­­ی پیشنهادی در مقایسه با طرح های قبلی، نیازی به کنترل نیرو ندارد و فقط از کنترل موقعیت استفاده می­کند. در نتیجه، طرح آن ساده تر و با محاسبات کمتر خواهد بود. کنترل­کننده­ی مورد نظر برای مدل سیستم تعلیق یک­ چهارم خودرو با ...

متن کامل

کنترل لغزشی سیستم تعلیق فعال 1/4 خودرو با استفاده از روش جدید استخراج سطح لغزش بهینه

در این مقاله، روش جدیدی برای استخراج سطح لغزش در مورد یک سیستم خطی و دارای عدم قطعیت‌های پارامتری با کران مشخص، ارائه شده است. در روش پیشنهادی، سیگنال کنترل متداول مد لغزشی مرتبه اول، به سیستم اعمال شده و سپس سطح لغزش به عنوان یک کنترل‌کننده مجازی با هدف حداقل‌سازی یک تابع هزینه استخراج می‌شود. مزیت اصلی روش پیشنهادی، امکان تنظیم فاصله مسیر حالت از سطح لغزش با استفاده از تنظیم مناسب یکی از پارا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 3

صفحات  11- 21

تاریخ انتشار 2014-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021