× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

کیست هیداتیک عضله در جدار شکم

نویسنده

  • زاهدی , علی

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: اکینوکوکوس گرانولوزوس شایع ‌ترین عامل بیماری هیداتیک در انسان است. این کرم یکی از آلودگی‌های جدی و مهم انسان به‌شمار رفته، در ایران نیز شایع و حائز اهمیت است. کبد و ریه شایعترین اعضاء، و عضلات بدلیل اسید اوریک بالا و قابلیت انقباض، از اعضاء نادر هنگام درگیری هستند. علایم بالینی در جایگزینی غیرمعمول هیداتیدوز بسیار غیراختصاصی و تشخیص قطعی بر اساس بررسی آسیب شناسی بافتی پس از برداشت جراح...

Introduction: Hydatid cyst is a parasitic disease caused by the accidental entrance of a tapeworm named Echinococcus granulosus into the human body. This parasitic disease can be emerged in various forms in humans. The present article reports a rare case of abdominal wall hydatid cyst followed by liver hydatid cyst surgery. Patient Description: The patient is a 40 years old woman inhabiting in...

مقدمه: اکینوکوکوس گرانولوزوس شایع ترین عامل بیماری هیداتیک در انسان است. این کرم یکی از آلودگی های جدی و مهم انسان به شمار رفته، در ایران نیز شایع و حائز اهمیت است. کبد و ریه شایعترین اعضاء، و عضلات بدلیل اسید اوریک بالا و قابلیت انقباض، از اعضاء نادر هنگام درگیری هستند. علایم بالینی در جایگزینی غیرمعمول هیداتیدوز بسیار غیراختصاصی و تشخیص قطعی بر اساس بررسی آسیب شناسی بافتی پس از برداشت جراحی ا...