کیفیت های معنا محور در طراحی

ثبت نشده
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر آموزشهای معنا محور، صورت محور باترجمه، و صورت محور بدون‌ترجمه بر فراگیری واژگان

این پژوهش به‌مقایسة تاثیر آموزش صورت‌محور با ترجمه، آموزش صورت‌محور بدون ترجمه و آموزش معنا‌محور بر یادگیری واژگان زبان دوم می‌پردازد. در این پژوهش 79 دانش‌آموز پسر دبیرستانی از شهرستان قوچان، که بطور تصادفی انتخاب شدند در سه گروه آموزشی شرکت کردند. در انجام پژوهش، در 10 جلسه، به‌هر یک از گروه‌های آموزشی، به‌شکل متفاوتی واژگان مشترکی از زبان انگلیسی آموزش داده شد. روند آموزش در هر گروه شامل انج...

متن کامل

بسط بافت های معنا محور در گفتمان کلاسی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه: پژوهشی تجربی

پژوهش حاضر بر آن است تا به صورت تجربی برنامه ای را مبتنی بر چارچوب بسط بافت معنا محور برای آموزش معلمان اجرا نماید و تاثیر آن را بر میانگین مدت زمان بافت معنا محور در کلاس های زبان خارجه ی انگلیسی بررسی کند. بدین منظور، 30 معلم و 300 زبان آموز به طور تصادفی انتخاب شده و به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. پس از اطمینان از عدم وجود تفاوت معنادار اولیه بین دو گروه از نظر میانگین مدت زمان بافت ...

متن کامل

طراحی مدل فرهنگ ‏سازمانی اثربخش در سازمان های پروژه‏ محور

صنعت نفت ایران، با قدمتی بیش از صد سال، به‏‏منزلة موتور اقتصاد کشور، برای حفظ ظرفیت تولید و جایگاه رقابتی خود در دنیا به سازمان‏های پروژه‏محور به‏منظور توسعة میدان‏های نفت و گاز و جلوگیری از خام‏فروشی متکی است؛ بالطبع، این سازمان‏ها برای اجرای مأموریت خود، به‏صورت اثربخش، به کارکنان خود، به‏عنوان مهم‏ترین منبع بهره‏وری، متکی‏اند. در ایران، همانند دیگر کشورهای دنیا، مطالعات اندکی در حوزة مدیریت ...

متن کامل

بررسی تأثیر آموزش معنا- محور بر صمیمیت زناشویی زنان

  زمینه: صمیمیت در روابط زناشویی، به صورت الگوی رفتاری بسیار مهمی مفهوم­سازی شده است که بر پایه پذیرش، رضایت خاطر و عشق شکل می­گیرد و این عشق مسیری به سمت زندگی پُرمعناست.   هدف: مطالعه حاضر به منظور تعیین تأثیر آموزش معنا- محور بر صمیمیت زناشویی زنان انجام شد.   مواد و روش­ها: این مطالعه نیمه تجربی، بر روی 24 نفر از زنانی انجام شد که به یکی از خانه­های سلامت منطقه 7 شهر تهران مراجعه و به طور دا...

متن کامل

اثربخشی آموزش معنا-محور بر عملکرد خانواده زنان متاهل

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش معنامحور بر عملکرد خانواده زنان متاهل انجام گرفت. روش: روش این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش 24 نفر از زنانی بودند که در سال 1390 به یکی از خانه های سلامت منطقه 7 شهرداری تهران به نام "خانه مدیران" مراجعه کرده بودندکه به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد کلی ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 13

صفحات  27- 37

تاریخ انتشار 2015-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021