گزارش یک مورد ایست قلبی در حین بیهوشی عمومی

نویسندگان

  • تربیت, مسعود استادیار، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

Background: Cardiac arrest during general anesthesia is a rare and potentially fatal condition. Despite the progression of monitoring equipments and anesthetic mediations, this phenomenon is still an important problem for the anesthesiologists. Case Presentation: Herein, we reported a 38-year-old opium addict plasterer male scheduled for laminectomy. He had no previous medical history and took no regular medication. Anesthesia was slowly induced with the intravenous administration of midazolam 2 mg, sufentanil 10 μg, sodium thiopental 300 mg, and atracurium 30 mg. The patient suddenly experienced respiratory distress, severe bradycardia, and cardiac arrest. Therefore, he was immediately subjected to cardiopulmonary resuscitation and intubation. Finally, the patient became hemodynamically stable and fully conscious and alert. He was extubated in operating room and transferred to the Coronary Care Unit. All laboratory tests were normal after cardiac arrest. Therefore, he was discharged in a good general condition. With regard to patient’s addiction and administration of atracorum and sodium thiopental, allergic reactions (anaphylaxis) seem to be the most likely cause of cardiac arrest during anesthesia. Conclusion: This report emphasizes that anesthetists must always make sure of continuous monitoring and availability of resuscitation equipment and drugs. Moreover, they should be prepared to appropriately diagnose and manage sudden cardiac arrest during anesthesia.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: During general anesthesia in patients with mediastinal mass compression effect on the heart, great intra thoracic vessels, or tracheal tree can lead to decrease venous return, cardiovascular collapse or tracheal obstruction. These complications may be worsened after induction of general anesthesia or prescribing muscle relaxants. Case report: A twenty one years old female with huge...

مقدمه و هدف: یکی از بزرگ‌ترین نقطه‌ ضعف‌های شریان رادیال تمایل به اسپاسم است. اسپاسم شریان می‌تواند به علت تزریق اشتباه دارو در شریان به جای ورید، نمونه‌گیری مکرر شریانی و در موارد استفاده از شریان رادیال به عنوان گرافت کرونر روی دهد. وازواسپاسم باعث هیپوپرفیوژن، ناتوانی و حتی قطع عضو می‌شود. پاپاورین که یک آلکالوئید اپیوم است، می‌تواند در درمان اسپاسم احشا و وازواسپاسم، به‌خصوص در قلب و مغز و ...

مقدمه و هدف: یکی از بزرگ ترین نقطه ضعف های شریان رادیال تمایل به اسپاسم است. اسپاسم شریان می تواند به علت تزریق اشتباه دارو در شریان به جای ورید، نمونه گیری مکرر شریانی و در موارد استفاده از شریان رادیال به عنوان گرافت کرونر روی دهد. وازواسپاسم باعث هیپوپرفیوژن، ناتوانی و حتی قطع عضو می شود. پاپاورین که یک آلکالوئید اپیوم است، می تواند در درمان اسپاسم احشا و وازواسپاسم، به خصوص در قلب و مغز و ا...

سندرم بروگادا از علل ناشایع ایست قلبی ناگهانی است. این سندرم یک الگوی الکتروکاردیوگرافیک منحصربه فرد دارد که با بالا رفتن قطعه st به صورت down sloping در لیدهای پره کوردیال راست، طرح مشابه بلوک شاخه ای راست به ویژه در لیدهای جانبی و بالا رفتن نقطه j تظاهر می کند. باید این سندرم را از عوامل تریگرکننده شناخت و در بیهوشی عمومی این بیماران از عوامل تریگرکننده پرهیز کرد. بیمار آقای 39 ساله ای است که...

چکیده   زمینه و هدف: فسفید روی یک ترکیب شیمیایی خاکستری جامد است که  نمونه تجاری آن به رنگ تیره یا حتی سیاه و سفید نیز یافت می‌شود. اﻓــﺖ شـﺪﻳﺪ فشار خون و مسمومیت قلبی از ﺟﺪی‌ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮارض ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ با فسفید روی ﺑﻮده، و ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﺑــﺎﻻی                   مرگ و میر همراه است. مسمومیت با فسفید روی به عنوان سم موش، که عوارض مشابه با قرص آلومینیم فسفید دارد، ناشایع است. این گزارش مربوط به یک مورد مرگ ...

جراحی آندوسکوپیک سینوس می‌تواند باعث عوارضی از جمله عوارض چشمی و مغزی شود. در صورت ایجاد عارضه چشمی یکی از علائم آن آنیزوکوریا می‌باشد. بیمار خانمی 42 ساله بود که به علت پولیپوز وسیع بینی و سینوس‌های پارانازال با بیهوشی عمومی تحت عمل جراحی آندوسکوپیک سینوس قرار گرفت. حدود نیم ساعت بعد از شروع عمل متوجه بزرگی مردمک چشم چپ شدیم که به نور پاسخ زیادی نمی‌داد و آنیزوکوریا بعد از 10-8 ساعت به حالت عا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود