گزارش یک مورد تصحیح چرخش شدید دندان ثنایای میانی راست فک بالا در دوره دندانی دائمی

نویسندگان

  • نورانی, علی رضا دستیار، گروه ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

Background: The severe individual rotation is a kind of malposition of tooth that interferes with smile esthetics and may cause occlusal interferences. Case Presentation: A 13-year-old girl with 90° rotation of the right central maxillary incisor and lack of space was referred to Faculty of Dentistry, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. Firstly, a spring-designed appliance was used between the left central and right lateral incisors to make enough space. Thereafter, a fixed orthodontic appliance was utilized to correct the rotation of the tooth. Conclusion: The combination uses of fixed orthodontic and spring-designed appliances can successfully treat rotation of teeth.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: چرخش شدید تک دندانی یکی از انواع مالپوزیشنهای دندانی است که سبب ایجاد ظاهری نازیبا و گاهی همراه با تداخلات اکلوزالی می باشد. شرح مورد: پسر ده ساله ای با چرخش شدید نود درجه ای ثنایای میانی سمت راست فک بالا و کمبود فضا به دانشکده دندانپزشکی مشهد ارجاع شده بود. در ابتدا با استفاده از یک پلاک متحرک ارتودنسی فضای کافی برای چرخش دندان ایجاد گردید و سپس با استفاده از فنر ویپ چرخش دندان اصلا...

A case involving the replantation of an avulsed incisor after long extra-oral period (8 days) is reported. After cleaning the root surface, the tooth was soaked in fluoride gel for 20 minutes and root canal therapy was performed extraorally. The tooth was stabilized by wire and composite for six weeks. The patient has been periodically recalled and the tooth monitored for 36 months after replan...

مقدمه: درمان دندان دائمی نابالغ نکروز در اثر تروما یا پوسیدگی، همواره یک چالش برای دندانپزشک بوده است. اخیراً درمان ریواسکولاریزاسیون برای ادامه تکامل ریشه در دندان نابالغ نکروزه انجام می‏شود. هدف این گزارش، ارائه یک مورد موفق ریواسکولاریزاسیون در دندان نابالغ نکروزه بود. گزارش مورد: یک پسر 8 ساله با شکایت از تورم موضعی قدام فک بالا و سابقه ضربه به دندان سانترال راست فک بالا، به بخش کودکان دانشک...

سابقه و هدف: تعیین رابطه بین محیط قوس دندانی و اندازه دندان ها از مراحل مهم تشخیص در دوره دندانی مختلط است که اغلب قبل از رویش تعدادی از دندان های دائمی صورت می گیرد. تعیین این رابطه، بدون پیش بینی و ارزیابی دقیق عرض مزیودیستال دندان های دائمی رویش نیافته (کانین و پره مولرهای دائمی)، امکان پذیر نمی باشد. در این تحقیق برآن شدیم تا فضای مورد نیاز برای رویش دندان های کانین و پره مولر را با استفاده...

یک دندان ثنایای میانی بعد از یک دوره 8 روزه که در محیط خارج آلوئولی نگهداری شده بود، جایگزین گردید. پس از تمیز شدن کامل سطح ریشه، دندان برای 20 دقیقه در ژل فلوراید غوطه ور شد و سپس کانال دندان تمیز و قبل از جایگزینی به وسیله گوتاپرکا پر شد. دندان به وسیله سیم و کامپوزیت به مدت 6 هفته اسپلینت گردید. بیمار برای مدت 3 سال بعد از جایگزینی تحت نظر بود و از دندان وی رادیوگرافی های دوره ای تهیه شد. تن...

مقدمه: درمان دندان دائمی نابالغ نکروز در اثر تروما یا پوسیدگی، همواره یک چالش برای دندانپزشک بوده است. اخیراً درمان ریواسکولاریزاسیون برای ادامه تکامل ریشه در دندان نابالغ نکروزه انجام می‏شود. هدف این گزارش، ارائه یک مورد موفق ریواسکولاریزاسیون در دندان نابالغ نکروزه بود. گزارش مورد: یک پسر 8 ساله با شکایت از تورم موضعی قدام فک بالا و سابقه ضربه به دندان سانترال راست فک بالا، به بخش کودکان دانشک...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود