گستره فناوری بلاکچین: یک مرور نظام مند از کاربردها، مزایا، چالش‌ها و فناوری-های مرتبط

نویسندگان

  • اصغر محمدی فاتح گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه امام علی(ع)، تهران، ایران
چکیده

بلاکچِین در ابتدای ظهور مکانیزمی برای ارائه رمزارز بیتکوین بود ولی به زودی از هدف اولیه خود فاصله گرفت و صنایع گوناگون را در نوردید. هدف این مقاله شناسایی کاربردها، مزایا، چالشها و فناوری‌های مرتبط با بلاکچین است. تحقیق از نوع مرور نظام مند است. ابتدا 295 منبع شناسایی و سپس در 4 مرحله و با حذف منابع غیر مرتبط، تعداد 90 منبع معتبر بین سالهای 2014 تا 2021 تحلیل و محورهای مرتبط با بلاکچین استخراج گردید. حوزه‌های کاربردهای بلاکچین در 26 محور طبقه‌بندی شد که بیشترین فراوانی در حوزه قرارداد هوشمند، مدیریت زنجیره تامین، بهداشت و سلامت، مالی، الزامات قانونی حاکمیت و دولت، انرژی، آموزش، شهر هوشمند، رمز ارزها، حمل و نقل و کشاورزی بوده است. همچنین فناوری‌های مرتبط با بلاکچین به ترتیب شامل اینترنت اشیاء، رایانش ابری، هوش مصنوعی و کلان داده شناخته شده است. مزایای بلاکچین در 23 محور شناسایی شد که ایجاد شفافیت، محافظت از حریم خصوصی، ایجاد اعتماد، تغییر-ناپذیری، عدم تمرکزگرایی، صرفه‌جویی در هزینه بیشترین فراوانی را دارند. همچنین چالش‌های استفاده از بلاکچین در 17 مورد شناسایی شد که مقیاس‌پذیری، مصرف انرژی، فقدان مقررات و پیچیدگی در این عرصه بیشترین فراوانی را دارند. در پایان مقاله شکاف تحقیقاتی و جهت‌گیری‌های آتی آن ارائه شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مرور نظام مند و فراتحلیل پژوهشهای ایرانی در قلمرو مطالعات اجتماعی علم و فناوری

در دهة اخیر، حوزة مطالعات اجتماعی علم در ایران ازطریق انتشار دهها اثر علمی شکل گرفته است. ارائة تصویری روشن و علمی از پژوهشهای انجامشده در ایران نقطة عزیمت مهمی برای سیاستگذاران است. این فراتحلیل میتواند انباشت علمی داخل کشور را درقلمرو مطالعات اجتماعی علم به تصویر بکشد و با ترکیب مطالعات پیشین ایده ها و راه کارهای نوینی را به مدیران و سیاستگذاران حوزة علم عرضه کند. پرسش اصلی مطالعة حاضر این ...

متن کامل

اثر ارزیابی فناوری سلامت بر بهبود کیفیت مراقبت سلامت: مرور نظام مند شواهد

Background and Aim: Given the increasing growth of new technologies in health care and their rising cost, the necessity of concentration on assessing new technologies and their potential role in quality of health care is more crucial. The aim of this study was to investigate the role of health technology assessment (HTA) in improving healthcare quality and offer the best evidence for decision m...

متن کامل

راهکارهای فرا ظرفیت بیمارستانی در بلایا و عوامل مرتبط با آن؛ یک مرور نظام مند

مقدمه: با توجه به نقش مهم بیمارستانها در ارائه مراقبتهای سلامت به قربانیان بلایا، موضوع فراظرفیت بیمارستانی همواره مورد توجه گردانندگان بیمارستانها بوده است. لذا هدف مطالعه حاضر شناسایی راهکارهای فراظرفیت بیمارستانی در بلایا و عوامل مرتبط با آن بود. روش کار: در این مرور نظاممند در مرحله اول کلید واژههای مناسب انتخاب شده و استراتژی جستجو تعیین گردید. سپس بانکهای اطلاعاتی خارجی و داخلی جستجو ...

متن کامل

مرور نظام مند و فراتحلیل پژوهشهای ایرانی در قلمرو مطالعات اجتماعی علم و فناوری

در دهه اخیر، حوزه مطالعات اجتماعی علم در ایران ازطریق انتشار دهها اثر علمی شکل گرفته است. ارائه تصویری روشن و علمی از پژوهشهای انجامشده در ایران نقطه عزیمت مهمی برای سیاستگذاران است. این فراتحلیل میتواند انباشت علمی داخل کشور را درقلمرو مطالعات اجتماعی علم به تصویر بکشد و با ترکیب مطالعات پیشین ایده ها و راه کارهای نوینی را به مدیران و سیاستگذاران حوزه علم عرضه کند. پرسش اصلی مطالعه حاضر این اس...

متن کامل

Mentoring در آموزش دانشجویان اتاق عمل: یک مرور نظام مند

مقدمه: نتایج تحقیقات نشان داده شکاف نسبتاً عمیقی در روند آموزش مهارتهای اتاق عمل و عملکرد بالینی وجود دارد. به طوری که آموزش‌های بالینی موجود، توانایی لازم برای انجام مهارتها را به دانشجو نمی‌دهد. یکی از رویکردهای نوین آموزشی، برنامه منتورینگ می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف مرور سیستماتیک روش منتورینگ در آموزش دانشجویان اتاق عمل انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر به شیوه مرور سیستماتیک انجام شد. جستجوی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2021-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022