گونه‌شناسی خانه‌های تاریخی بافت قدیم شهر مشهد، از اوایل قاجار تا اواخر پهلوی اول

نویسندگان

چکیده

Mashhad is a city with many historical neighborhoods which were once home to some valuable houses. However, change of lifestyle, development plans, migration and economic changes modified a great part of the valuable urban fabric. The introduction and recognition of houses in Mashhad as a historical city is both essential and important aside from the positive or negative effects of these changes. In this article, it is attempted to explore the possibility of typological categorization of Mashhad's historical houses. The concepts of "typology" and "housing" were examined and reviewed based on documents, upon which the residential history and architectural features of the residential fabric of the city’s historical core were studied. Furthermore, formal characteristics and orientations of residential units influenced by climatic conditions were considered, and a number of historical houses were examined based on their time of construction, their physical elements, and architectural components. The results of this study enable the distinction and categorization of historical houses based on their formal features, for example, the form of the entrance portal, vestibule, hallway, courtyard, and iwan, or the mode of interior and exterior facade decorations. The three residential types include two Qajar-era types (first-half and second-half) with an introvert architecture, and a third type of the Pahlavi I era with an extrovert architecture. These types are expressive of their time conditions and transformations of Iranian architectural paradigms under influence of Western architecture, as well as socio-cultural transformations in the Iranian society.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

سرعت تغییر در بافت قدیم شهرها ما را در رویارویی با نحوه نگرش و چگونگی برخورد با آن‌ها قرار می‌دهد. صرف نظر از برشمردن جنبه‌های مثبت یا منفی تحولات کالبدی که به دیدگاه‌های برنامه‌ریزان و سیاست‌های اتخاذ شده آن وابسته است. لزوم ثبت و ضبط الگوهای معماری پیشین مسجل می‌باشد. چالش اساسی در این رویارویی این است که آیا بناهای قدیم شهر اراک قابلیت دسته‌بندی و گونه‌شناسی را داراست؛ و چند گونه اصلی را برا...

By the end of the nineteenth century some countries that had trade relations with Iran established a quarantine stations at the southern ports. This was due to the spreading of cholera and pestilence especially in those regions as well as to a significant number of casualties. Later quarantines were adapted as a tool of colonial influence in order to pressurize the Iranian government.In fact th...

قرنطینه، به عنوان یکی از راه های جلوگیری از شیوع بیماری، همواره از قدیم مورد توجه کشور های درگیر در امرتجارت بود. در کشور ما هم قرنطینه از قبل مورد توجه واقع گشته بود ولی هیچ گاه به صورت علمی، موثر و کارآمد، اجرا نشده بود. این ناکارآمدی دلایل مختلفی داشت. ایجاد قرنطینه در ایران با شیوه ی حکومت آن روز و نگرش مردم نسبت به چنین پدیده های جدیدی مشکلات زیادی را پیش روی مردم و مسؤولان حکومت قرار می د...

سرعت تغییرات در بافت قدیم شهرها، ما را در رویارویی با نحوه نگرش و چگونگی برخورد با آن قرار می‌دهد. صرف‌نظر از برشمردن جنبه‌های مثبت یا منفی تحولات کالبدی که به دیدگاه‌های برنامه‌ریزان و سیاست‌های اتخاذ شده آن وابسته است، لزوم ثبت و ضبط الگوهای معماری پیشین مسجّل می‌باشد. چالش اساسی در این رویارویی این است که آیا بناهای بافت قدیم شهر رشت قابلیت دسته بندی و گونه‌شناسی را داراست؛ و نیز چند گونه اصل...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود