گی دو موپاسان در ایران

نویسنده

  • طهمورث ساجدى
چکیده

کی دو مرپاسان از نوول نویان بزرگ فرانسه در قرن نوزدهم بود. نوول های او، نسبت به سایر نوول نویس ها، از نظر مضمون، روانی و طرز بیان، نوپردازی در نوول نویسی برد و در نتیجه تحول چشمگیری را در انواع ادبی به دنبال داشته است. استقبال خوانندگان، به ویژه در ایران، ترجمه های متعددی را از آثار او موجب شده است و ظاهرأ این ترجمه تحولات جالبی را نیز در ادبیات معاصر ما را به همراه داشته است. این امر و نیز بخصوص سهم مترجمان ما در این مقاله، که به تأثر و تأئیر هم می پردازد، بررسی خواهد شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رویکردی روانکاوانه به ‌بحران هویت در داستانهای فراواقعی مورد مطالعه: اورلا اثر گی دو موپاسان

یکی از گستره‌های علوم انسانی که رابطةتنگانگی با ادبیات دارد، گسترة روانکاویست که نظریه‌پردازان برای واکاوی و نمودنآرایش آن، از مضمون‌های ادبی بهره می‌گیرند، که این بهره‌گیری کاوش روانکاوانهآثار ادبی را نیز در پی دارد. از جمله گونه‌های ادبی مورد توجه روانکاوان، گونةفراواقعی است که به علت نوسان بین واقعیت و اوهام و رخنه در درون شخصیت‌ها، موضوعتحلیل‌های روانکاوانه بسیاری قرار می‌گیرد. شکوفایی ادبی...

متن کامل

نماد آب و «آّبکی» در آثار «گی دو موپاسان» (Guy de maupassant)

 آنچه محور بحث ما را در این مقاله تشکیل می‌دهد،ورای توجه و علاقهء ویژهء«گی‌دوموپاسان»به عنصر آب و آبکی،تمایزی است که وی بین آب‌ شور و آب شیرین(دریا و ردوخانه قائل است):آب شور(دریا)ازدید «موپاسان»علی‌رغم آنکه به جهت طوفانهای ویرانگرش می‌تواند بسی‌ خطرآفرین و نابودکننده باشد ولی با این همه«روراست»و یکرنگ است؛

متن کامل

بررسی تطبیقی داستان ویلان الدوله اثر جمالزاده و ویلان اثر گی دو موپاسان

چکیده جمالزاده، پیشرو داستان نویسی ایران، با پیوند دو تکنیک شرقی و غربی در مجموعة یکی بود و یکی نبود سبکی نوین را بنا نهاد که به داستان کوتاه مشهور شد. ویلان الدوله، با ساختاری متفاوت از پنج داستان دیگر این مجموعه، موضوع بیکاری را مطرح می کند که از لحاظ موضوعی به داستان ویلان (le vagabond) اثر گی دو مو پاسان de maupassant) (guy، نویسنده فرانسوی شباهت دارد. در این دو داستان، بیکاری با دو منشا جد...

متن کامل

بررسی تطبیقی شوهر آهو خانم علی محمد افغانی و یک زندگی گی دو موپاسان

بررسی تطبیقی رمان شوهر آهو خانم علی محمد افغانی و یک زندگی گی دو موپاسان، در این پایان نامه سعی شده است که با بررسی جز به جز عناصر این دو اثر فارسی و فرانسوی بررسی شود. این مطالعه شامل چهار بخش می باشد که در قسمت اول آن ساختار کلی آثار بررسی شده است که شامل تحلیل عنواعین، جامعه شناسی دو اثر وضعیت اجتماعی شخصیت ها و فرم دو اثر مورد مقایسه قرار گرفته شده است. سپس در بخش دو به بررسی زمان و مکان ای...

15 صفحه اول

بررسی تحلیلی و تطبیقی شخصیت و شیوه های شخصیت پردازی در داستان های کوتاه صادق چوبک و گی دو موپاسان

صادق چوبک و گی دو موپاسان هردو از نویسندگان بزرگ جهان در زمینه داستان کوتاه و رمان به شمار می روند و هر دو در این زمینه در کشور خود پیشگام اند. مضامین مشابه در داستان های دو نویسنده و نیز نگاه یکسان این دو به انسان های جامعه و شخصیت های داستانی شان موجب شده تا اشخاصی با شباهت فراوان در آثارشان خلق کنند. این پژوهش با تکیه بر این مسئله و نیز بر شهرت دو نویسنده در عرصه داستان کوتاه، تصمیم دارد به ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 15

صفحات  -

تاریخ انتشار 2003-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022