یک دهه نشر کتاب در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران ( 1381-1390)

نویسندگان

  • حاجی زین العابدینی, محسن استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده

Abstract Introduction: Identification the status of book publishing in Knowledge and Information Science during 2002-2011 in Iran. Methods: This study is a practical research according to its aim. Research methodology is analytical survey. Data were collected through a checklist. The population consist of 632 books in field of Knowledge and Information Science published during 2002-2011. The books were searched in National Library website based on: subject, publication year, translator, author, and publisher. To analyze data, descriptive statistics was used by Excel software. Results: Most books were published in 2011, while most translated books were published in 2006. Original books published more than translated books. Rahim Alijani was identified as the most productive author and Hamid Mohseni as the most productive translator. Nashre Ketabdar was known as the most active publisher, and the majority of books focused on” information and communication technology”. Conclusion: Publishing books in this area has had an increasing trend, however, some topics have been neglected which need to be considered such as collection building &Exams and course outline &library management. So active authors & translators in this field should deal with all the relevant subjects trends especially those less- developed.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی قانون لوتکا در بین محققان علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بین سال‌های 1381 تا 1392 براساس مجلات تخصصی حوزه

هدف: هدف این پژوهش بررسی توزیع مشارکت نویسندگان رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران براساس قانون لوتکا است.                             روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که با روش تحلیلی و با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی انجام شده است. داده‌ها بین سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ از پنج مجلۀ تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی جمع‌آوری شد. سپس نتایج در اکسل مرتب و با استفاده از فرمول لوتکا مورد بررس...

متن کامل

آشفتگی واژگان در منابع مرجع حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

هدف: بررسی میزان آشفتگی واژگان مدیریت اطلاعات در میان منابع مرجع این حوزه (سرعنوان‌های موضوعی فارسی، اصطلاحنامه اصفا، فرهنگ توصیفی واژگان اطلاع‌رسانی و حوزه‌های وابسته، و اصطلاحنامه ASIS). روش‌شناسی: این مطالعه به روش تحلیل محتوا انجام شد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها واژه‌های Information management، Information، و Information retrieval و تمام واژه‌های فرامتن آنها در واژه‌نامه اُدلیس جستجو شد و معا...

متن کامل

سیمای نشر کتاب در ایران طی دو دهه اخیر

نشر کتاب به عنوان یکی از شاخص های توسعه فرهنگی- اجتماعی در بستر زمان تغییرات و فراز و نشیب هایی را شاهد بوده است. این تغییرات گاه با تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همزمان بوده است. در تحقیقی از نوع مطالعات اسنادی با استخراج داده ها از مهمترین منبع ثانویه موجود در زمینه آمار نشر کتاب در ایران و تحلیل آن، نتایج عمده زیر حاصل شد: طی 24 سال گذشته نشر کتاب در ایران با برخورداری از میانگین ...

متن کامل

پایش ساختاری مقالات مجلات حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

Background and Aim: The aim of this study was structural monitoring of the articles in knowledge and information science field in five Iranian journals. Today, the publication of papers constitutes one of the written scope among scientific broad cost productions. Materials and Methods: The research method was analytical-survey. The articles were analyzed by the variables such as author distrib...

متن کامل

روند موضوعی مفاهیم حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران براساس تحلیل هم‌رخدادی واژگان

هدف: شناسایی و مقایسه روند موضوعی مفاهیمحوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران در دو بازه زمانی پنج‌ساله (1384-1389 و 1390-1394). روش‌شناسی: با روش تحلیل هم‌رخدادی واژگان، همه مجله‌های فارسی‌زبان حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران که رتبه علمی-پژوهشی دارند و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه شده‌اند بررسی شد. یافته‌ها: براساس تجزیه و تحلیل داده‌ها، کل کلیدواژه‌های به‌دست‌آمده از مقالات، 886...

متن کامل

کارآفرینی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: یک تحلیل عاملی اکتشافی

هدف: شناسایی، تحلیل، و تبیین عوامل اثرگذار در کارآفرینی دانشجویان علم اطلاعات و دانش‌شناسی. روش‌شناسی: در این پیمایش، پرسشنامه‌ای ساختاریافته در دو بخش مشخصات جمعیت‌شناختی (6 متغیر) و عوامل اثرگذار در کارآفرینی (24 متغیر) طراحی شد و در اختیار همه دانشجویان دوره دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی قرار گرفت. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و استخراج سازه‌های زیربنایی از فن تحلیل عاملی اکتشافی استفاده...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره None

صفحات  16- 21

تاریخ انتشار 2017-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021