یک روش جدید برای اندازه‌گیری ضریب هدایت هیدرولیکی غیر اشباع با استفاده از رطوبت‌سنج چهارالکترودی

نویسندگان

  • علی ناصح زاده
  • عیسی شوش پاشا
  • میکائیل یوسف زاده
چکیده

اساسی‌ترین پارامتر در مطالعه حرکت آب در خاک ضریب هدایت هیدرولیکی می‌باشد، که در دو حالت اشباع و غیر اشباع بررسی می‌گردد. در تحقیق حاضر یک روش جدید برای اندازه‌گیری رطوبت معرفی شده و با تلفیق آن با مدل کمپل در تعیین تئوریک منحنی رطوبتی خاک، روشی جدید برای اندازه‌گیری ضریب هدایت هیدرولیکی خاک‌های غیر اشباع ارائه شده است. روش اندازه‌گیری رطوبت، استفاده از رطوبت سنج‌های چهارالکترودی است  که در لایه‌های خاک داخل محفظه آزمایش، جاگذاری می‌شوند. با استفاده از حل معادله دیفرانسیل ریچاردز به روش تفاضلات محدود ضریب هدایت هیدرولیکی خاک مورد آزمایش که رس لای‌دار مازندران می‌باشد؛ با رطوبت‌های اولیه مختلف تعیین می‌گردد. معادله برازشی تطبیق مناسبی با نتایج آزمایش‌ها برای بیان رابطه هدایت هیدرولیکی و رطوبت حجمی نشان می‌دهد و نتایج در محدوده قابل قبولی برای این نوع خاک قرار می‌گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

یک روش جدید برای اندازه گیری ضریب هدایت هیدرولیکی غیر اشباع با استفاده از رطوبت سنج چهارالکترودی

اساسی ترین پارامتر در مطالعه حرکت آب در خاک ضریب هدایت هیدرولیکی می باشد، که در دو حالت اشباع و غیر اشباع بررسی می گردد. در تحقیق حاضر یک روش جدید برای اندازه گیری رطوبت معرفی شده و با تلفیق آن با مدل کمپل در تعیین تئوریک منحنی رطوبتی خاک، روشی جدید برای اندازه گیری ضریب هدایت هیدرولیکی خاک های غیر اشباع ارائه شده است. روش اندازه گیری رطوبت، استفاده از رطوبت سنج های چهارالکترودی است  که در لایه...

متن کامل

بررسی یک معادله جدید تخمین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک

یکی از خواص بسیار مهم حاکم بر انتقال آب ومحلولها در خاک هدایت هیدرولیکی (ضریب آبگذری) غیر اشباع خاک است که تعیین آن در صحرا و در آزمایشگاه علاوه بر وقت گیر بودن بسیار گران تمام می شود. مضافا آنکه به لحاظ تغییرات مکانی وزمانی‘ مفید بودن نتایج محدودو اغلب پراکنده در مسائل عملی قابل تردید است. از اینرو روشهای بسیاری برای تخمین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک با استفاده از پاره ای ازخواص خاک که انداز...

متن کامل

بررسی یک معادله جدید تخمین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک

یکی از خواص بسیار مهم حاکم بر انتقال آب ومحلولها در خاک هدایت هیدرولیکی (ضریب آبگذری) غیر اشباع خاک است که تعیین آن در صحرا و در آزمایشگاه علاوه بر وقت گیر بودن بسیار گران تمام می شود. مضافا آنکه به لحاظ تغییرات مکانی وزمانی‘ مفید بودن نتایج محدودو اغلب پراکنده در مسائل عملی قابل تردید است. از اینرو روشهای بسیاری برای تخمین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک با استفاده از پاره ای ازخواص خاک که انداز...

متن کامل

آزمودن ورودی‌های جدید برای برآورد هدایت هیدرولیکی نزدیک اشباع خاک

هدایت هیدرولیکی نزدیک اشباع (Ks) خاک از ویژگی‌های‌ کلیدی برای اهداف مختلف از جمله شبیه‌سازی فرایندهای هیدرولوژیکی، تعیین تابع هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک و مدل‌سازی جریان آب و انتقال املاح است. چون Ks یک ویژگی وابسته به ساختمان خاک است، برای به حداقل رساندن دست‌خوردگی حجم خاک نمونه‌برداری شده معمولا از روش‌های اندازه-گیری صحرایی استفاده می‌شود. به دلیل تغییرپذیری بالای مکانی- زمانی Ks، اندازه‌...

متن کامل

واسنجی روش گلف با روش پمپاژ به داخل چاهک کم عمق(SWPT) برای اندازه‌گیری ضریب هدایت هیدرولیکی واستخراج معادله تک عمقی لاپلاس و ریچاردز برای یک خاک لوم

یکی از روش‌های مناسب برای تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در بالای سطح ایستابی، روش پرمامترگلف است. هدف از این پژوهش، واسنجی روش پرمامتر گلف با استفاده از روش پمپاژ به داخل چاهک کم عمق (SWPT) برای یک خاک لوم بود. این تحقیق برای اعماق خاک 30 و 60 سانتی­متری در مزرعه آزمایشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد.با انجام  آزمایش گلف با استفاده از تحلیل دو عمقی می‌توان ضرایبی نظ...

متن کامل

تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع خاک و مقایسه دو روش اندازه‌گیری آن‌ها در سه روش خاک‌ورزی‌ در ذرت تابستانه درشمال استان خوزستان

ضریب هدایت هیدرولیکی خاک از پارامتر‌های بسیار مهم در فیزیک خاک و طراحی سیستم‌های زهکشی است. در این تحقیق نفوذ پایه، سرعت نفوذ، هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر‌اشباع در یک طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تیمار و در سه تکرار در مزرعه ذرت در شمال خوزستان (دزفول) در سال 1392 تعیین گردید. تیمار‌ها شامل بی‌خاک‌ورزی (NT)، کم‌خاکورزی (MT) و خاک‌ورزی مرسوم بودند. به‌منظور مقایسه تاثیرروش اندازه‌گیری هدایت هی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 5

صفحات  81- 86

تاریخ انتشار 2007-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021