یک روش ساده و بی‌خطر برای جاگذاری پیچ پدیکول مهره

نویسندگان

  • رضوانی, هادی
  • پیوندی, محمد تقی
  • طراز جمشیدی, ر محمد
چکیده

زمینه و هدف: اخیراً استفاده از پیچ پدیکولار به علت استحکام خوب، در ثابت کردن ستون فقرات به طور فزاینده‌ای عمومیت پیدا کرده است. از عوارض وخیم که در جاگذاری آن گزارش شده است، می‌توان به آسیبهای ریشه‌های عصبی، طناب نخاعی، پارگی دورا و آسیب عروقی اشاره کرد. مطالعه حاضر با هدف ارائه یک روش جدید ساده و بی‌خطر با حداقل میزان عوارض برای قرار دادن پیچ پدیکولار انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه آینده‌نگر، برای 92 بیمار (با بیماریهای مختلف ستون فقرات) از سال 1379 تا 1382، 332 پیچ پدیکول با روش جدید جاگذاری شد. پس از مشخص و سوراخ شدن محل ورودی پدیکول، یک پیچ کورتیکال 5/4 Self Tape (یا شنز شماره 4Ao ) وارد پدیکول شد و پس از تأیید موقعیت صحیح آن با استفاده از رادیوگرافی، سرانجام پیچ پدیکول جایگزین پیچ کورتیکال یا شنز شد. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون آماری t-student در سطح معنی‌داری 05/0P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: از 332 پیچ پدیکول جاگذاری شده، فقط 4 پیچ (2/1%) دارای موقعیت نادرست بودند که پس از کنترل رادیولوژیکی، اصلاح شدند؛ از این 4 مورد، 2 مورد مربوط به بیماران مبتلا به اسپوندیلولیستیزیس Grade III و 2 مورد مربوط به بیماران مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک (اشکال آناتومیکی) بود. هیچ‌گونه عارضه‌ای اعم از شکستگی پدیکول، پارگی دورا، آسیب عصبی، آسیب طناب نخاعی و آسیب عروقی مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: این روش ساده و بی‌خطر است، زیرا جاگذاری آن آسان و میزان عوارض آن بسیار نادر و یا هیچ است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کارگذاری پیچ پدیکولار به روش «دست آزاد» در اسکولیوزیس ایدیوپاتیک نوجوانان

پیش زمینه: گرچه استفاده از پیچ پدیکولار در اصلاح دفورمیتی اسکولیوز بالغین نسبت به روش‌های قبلی مزایایی دارد؛ اما کارگذاری پیچ پدیکولار در مهره‎های چرخیده و اسکولیوتیک کار آسانی نمی‌باشد. از طرفی در کارگذاری پیچ به روش «دست آزاد»، جراح از نشانه‎های آناتومیک استفاده می‎کند. در این مطالعه، ارزش و صحت این روش کارگذاری پیچ با کمک سی‎تی‎اسکن، بررسی گردید. مواد و روش ها: در یک مطالعه آینده‌نگر، ۳۸ بیم...

متن کامل

یک مدل ریاضی برای مدیریت بحران کالای نظامی و یک روش عددی ساده برای حل آن

اخیراً پیشرفت‌های زیادی در مدل‌سازی مدیریت بحران مالی به کمک مدل‌های ریاضی حاصل شده است. آیا می‌توان پیشرفت‌های جدید در مدل‌سازی را  برای مدیریت بحران نظامی نیز به کار برد ؟ هدف اصلی این مقاله چنین تعمیمی است. احتمال صفر نشدن ذخایر کالا در یک معادلۀ انتگرال دیفرانسیل جزئی ولترا صدق می‌کند. جواب دقیق مدل‌ مذکور، اغلب به صورت بسط نامتناهی از توابع شناخته شده، وجود دارد. بنابراین، حل این مسئله با ر...

متن کامل

بررسی دقت کارگذاری پیچ های داخل پدیکل مهره

سابقه و هدف: با توجه به اندیکاسیون کارگذاری پیچ های داخل پدیکل و آمار متفاوت فراوانی جاگذاری ناصحیح آن و عوامل مرتبط با آن در تحقیقات کشورهای خارجی به منظور تعیین فراوانی جاگذاری ناصحیح پیچ های داخل پدیکل و عوامل مرتبط با آن و نقش آن در پیش آگهی بیماران این تحقیق در مراجعین به بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 1386- 1384 انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق با طراحی Case- Series انجام گرفت. کلیه بیم...

متن کامل

مقایسه نتایج ماموپلاستی به روش پدیکول میانی با ماموپلاستی به روش پدیکول تحتانی

Background and Aim: Breast reduction is one of the most commonly performed plastic surgery procedures. Many approaches to breast reduction have been described, including medial pedicle and inferior pedicle. The aim of this study was to compare the results of medial pedicle mammoplasty method with inferior pedicle mammoplasty. Methods: Thirty-three consecutive patients who had undergone m...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 1

صفحات  44- 47

تاریخ انتشار 2005-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021