یک ویژگی مفید متغیرهای تصادفی

نویسنده

  • ,
چکیده

This article has no abstract.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابسته

در این مقاله، نامساوی برنشتاین را برای متغیرهای تصادفی وابسته تعمیم می دهیم. سپس در رابطه با شرایط برقراری همگرایی کامل با استفاده از این نامساوی نتایج جالبی را به دست می آوریم. مثالهای متنوعی نیز در ادامه ارائه خواهیم کرد.

متن کامل

ترتیب تصادفی میان مجموع متغیرهای تصادفی مستقل

مجموع متغیرهای تصادفی یکی از مهمترین آماره هایی است که در بسیاری از شاخه های آمار و احتمال کاربرد فراوان دارد. به دلیل اهمیت این آماره در مسائل اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و غیره در این پایان نامه به مطالعه ی خواص و مقایسه تصادفی آنها با استفاده از ترتیب های تصادفی پرداخته شده است. براین اساس، توابع مهم در تئوری قابلیتاعتماد و طول عمر، همچنین ترتیب های تصادفی مورد نیاز و روابط میان آنها در فصل ا...

15 صفحه اول

توزیع آماره های مرتب برای متغیرهای تصادفی تعویض پذیر

Let T1,...,Tn be exchangeable random variables and suppose that T{1:n} represents the ith order statistic among Ti's, i=1,...,n. ‎In this paper some expressions for the joint distribution ‎of (T{1:n},...,T{n:n}), ‎marginal distribution of T{1:n} and the joint distribution of (T{r:n},T{k:n}), 1≤ r ≤ k ≤n ‎in terms of the joint...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 1

صفحات  30- 33

تاریخ انتشار 2002-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021