× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

An Investigation into the Impact of Grafting M-game onto the Blended Module of L2 Pedagogy

نویسندگان

  • ,

چکیده

Through implanting non-English mobile game (m-game) of 'Xane Bazi' into the blended module of English vocabulary pedagogy, this study sought to investigate the role of dyads make-up on L2 English learners' vocabulary learning ability. To that end, 150 Iranian male and female students of engineering from Isfahan University of Technology (IUT) were homogenized as upperintermediate to learn the L2 vocabulary items during 36 blended sessions. By formative assessment of learners throughout the course a corpus containing those vocabulary items that learners utilized in their communication was formed. To achieve triangulation research design, a preresearch questionnaire and a focused interview were conducted. The statistical analysis of the participants' performance testified not only to the significance of dyad make-up on the way the vocabulary items were understood and learned, but also the significance of application of non-English m-game of 'Xane Bazi' in the process of L2 vocabulary learning via the blended module of L2 pedagogy. Also, the analyses of learners' answers to the items of the questionnaire and interview showed correspondence between learners' attitude and performance.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پژوهش حاضر با پیوند رسانه های قدیمی و جدید یاد دهی و یادگیری _طرح داستان و بازی های همراه ــ در یک پو دمان ترکیبی، در صدد قیاس شیوه ی یاد دهی و یادگیری مبتنی بر بازی مهارت های فرعی و اصلی واژگان، خواندن و نوشتار سواد انگلیسی با شیوه های مرسوم آن بود. به این منظور با کاربرد یک طرح سه گانه همراه با الگوی نظام آموزشی (تومی، 2010)، بازی های از پیش ساخته شده و بومی قابل عرضه از طریق ارتباطات سیّار (ب...

the central purpose of this study was to conduct a case study about the role of self monitoring in teacher’s use of motivational strategies. furthermore it focused on how these strategies affected students’ motivational behavior. although many studies have been done to investigate teachers’ motivational strategies use (cheng & d?rnyei, 2007; d?rnyei & csizer, 1998; green, 2001, guilloteaux & d?...

مطالعات قبلی بازار بیمه را به صورت کلی در نظر می گرفتند اما در این مطالعه صنعت بیمه به عنوان متغیر مستفل به بیمه های زندگی و غیر زندگی شکسته شده و هم چنین بیمه های زندگی به رشته های مختلف بیمه ای که در بازار بیمه ایران سهم قابل توجهی دارند تقسیم میشود. با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی داده های برای دوره های 48-89 از مراکز ملی داده جمع آوری شد سپس با تخمین مدل خود بازگشتی برداری همراه با تعدادی ...

this study investigated the impact of explicit instruction of morphemic analysis and synthesis on the vocabulary development of the students. the participants were 90 junior high school students divided into two experimental groups and one control group. morphological awareness techniques (analysis/synthesis) and conventional techniques were used to teach vocabulary in the experimental groups a...

the present study is an experimental case study which investigates the impacts, if any, of skopos on syntactic features of the target text. two test groups each consisting of 10 ma students translated a set of sentences selected from advertising texts in the operative and informative mode. the resulting target texts were then statistically analyzed in terms of the number of words, phrases, si...