Analysis of Two CDKN2B-AS Polymorphisms in Relation to Coronary Artery Disease Patients in North of Iran

نویسندگان

  • Haleh Akhavan-Niaki Department of Genetics, Faculty of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
  • Laleh Hedari Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
  • Maryam Mafi Golchin Department of Genetics, Faculty of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
  • Rozita Jalalian Cardiovascular Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
چکیده

Coronary artery disease (CAD) including myocardial infarction (MI) as its complication, is one of the most common heart diseases worldwide and also in Iran, with extremely elevated mortality. CAD is a multifactorial disorder. Twin and family studies at different loci have demonstrated that genetic factors have an important role in the progression of CAD. Many studies have reported a significant association of CDKN2B-AS, also known as ANRIL which is located within the p15, p16, p14 gene cluster at 9p21 locus,  with cardiovascular diseases as well as many other diseases like diabetes and cancers. This study investigated two polymorphisms rs10757274 and rs1333042 of CDKN2B-AS gene at 9p21 locus. 205 subjects, comprising 102 controls and 103 CAD patients were genotyped by TaqMan probe real time PCR technique and haplotypes were examined. This study confirmed the association of rs10757274 variants with CAD in Iranian patients (P= 0.003) but genotype and allele distributions of CAD and control groups showed no significant association for the rs1333042. However, frequency of the [G;G] haplotype of these two SNPs was significantly higher in CAD group (P= 0.0002, Odds Ratio = 3.1, 95% CI = 1.7-5.7). Our finding suggests that [G; G]  haplotype of rs10757274 and rs1333042 may be considered  as a genetic risk factor for susceptibility to CAD in Iranian patients.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

analysis of two cdkn2b-as polymorphisms in relation to coronary artery disease patients in north of iran

coronary artery disease (cad) including myocardial infarction (mi) as its complication, is one of the most common heart diseases worldwide and also in iran, with extremely elevated mortality. cad is a multifactorial disorder. twin and family studies at different loci have demonstrated that genetic factors have an important role in the progression of cad. many studies have reported a significant...

متن کامل

the role of type-d personality, social support and self-compassion in prediction of health behaviors in coronary heart disease patients

نظر به اهمیت و تاثیر روزافزون عوامل روانی – اجتماعی در سلامت جسمی و تاثیر عوامل روان شناختی در بروز بیماریهای مختلف از جمله بیماریهای قلبی و عروقی این پژوهش با هدف کلی بررسی ارتباط تیپ شخصیتی d ، حمایت اجتماعی و خود دلسوزی در پیش بینی رفتارهای بهداشتی بیماران کرونر قلبی و تعیین تفاوت بین بیماران کرونر قلبی با و بدون جراحی و افراد سالم در این متغیرها و رفتارهای بهداشتی آنان، انجام گرفت. جامعه آ...

15 صفحه اول

morphology, geochemistry, mineralogy, and micromorphology of soils of hormozgan province in relation to parent materials

ویژگی های زمین شیمیایی، کانی شناسی، و میکرومورفولوژیکی خاک ها و سنگ مادر مربوطه در منطقه بین بخش های جنوبی زاگرس و خلیج فارس تا دریای عمان(استان هرمزگان، ایران) مورد بررسی قرار گرفت. هدف های این مطالعه شناسایی تغییرات در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، و ترکیب کانی شناسی خاک، مطالعه میکرومورفولوژی و تکامل خاک، و بررسی توزیع عنصر خاک بر اساس هوازدگی، پروسه های خاک و زمین شناسی جهت توصیف اثرات مواد مادر...

15 صفحه اول

critical discourse analysis of two political speeches in light of bakhtins dialogism

چکیده گفتگوگری باختین نظریه ای است که به تفاوت ها احترام گذاشته و گفتگو را ارج می نهد. رشته های مختلف علوم انسانی همواره از این نظریه بهره جسته اند. با وجود این تنها مطالعات اندکی در زمینه تجزیه و تحلیل نقادانه کلام به نظریه گفتگوگری پرداخته اند. پنداشت تحقیق حاضر بر آن است که احترام به حقوق دیگران از طریق فراهم آوردن شرایط یکسان برای بیان نظریات مختلف یکی از مهمترین مشترکات تحلیل انتقادی گفتم...

15 صفحه اول

a swot analysis of the english program of a bilingual school in iran

با توجه به جایگاه زبان انگلیسی به عنوان زبانی بین المللی و با در نظر گرفتن این واقعیت که دولت ها و مسئولان آموزش و پرورش در سراسر جهان در حال حاضر احساس نیاز به ایجاد موقعیتی برای کودکان جهت یاد گیری زبان انگلیسی درسنین پایین در مدارس دو زبانه می کنند، تحقیق حاضر با استفاده از مدل swot (قوت ها، ضعف ها، فرصتها و تهدیدها) سعی در ارزیابی مدرسه ای دو زبانه در ایران را دارد. جهت انجام این تحقیق در م...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره None

صفحات  31- 37

تاریخ انتشار 2017-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021