× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Comparison of Factors Related to Aggression in Professional Taekwondo Players and Semi-professional Work and Sociological Analysis of their Religious Beliefs

نویسندگان

  • Kaveh Khabiri Faculty Member of Islamic Azad University
  • Mohammad Ali Aslankhani Professor of Physical Education Planning Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
  • Mojtaba Salemi Khozani Ph.D. Student of Sociology of Sports, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  • Reza Behdari Faculty Member of Islamic Azad University

چکیده

Behavioral scientists such as Freudian-Florence believe that aggression is a behavior rooted in human nature. These two believe that aggression as a latent force in humans has a hydraulic state that gradually becomes compacted and compressed in the individual, and eventually needs to be discharged. Aggression is a common phenomenon that athletes often deal with directly or indirectly. Rarely can you find a topic that is as significant as aggression and violence in sports. Explaining the causes and behavior of violence in humankind is often the subject of research in sociology. In this study, the problem was studied between 300 professional and semi-professional taekwondo athletes in two groups of 150 people. Finally, the aggression model of professional taekwondo practitioners was analyzed sociologically. The method used in this study is a survey method that is described and aims to show a picture of the conditions or phenomena studied to know more about the conditions in the participants. In fact, the goal is to find the relationship between the predictor variable and the criterion for trying to explain the variations in variable orientation. Finally, among the types of aggression, verbal aggression was higher among professional athletes and the rest of the types of aggression did not differ much, Also , there was no significant relationship between the component of religious beliefs and aggression.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در این پایان نامه به بررسی روش های آشکارسازی در سیستم های mc-cdma می پردازیم. با توجه به ماهیت آشکارسازی در این سیستم ها، تکنیک های آشکارسازی را می توان به دو دسته ی اصلی تقسیم نمود: آشکارسازی سیگنال ارسالی یک کاربر مطلوب بدون در نظر گرفتن اطلاعاتی در مورد سایر کاربران تداخل کننده که از آن ها به عنوان آشکارساز های تک کاربره یاد می شود و همچنین آشکارسازی سیگنال ارسالی همه ی کاربران فعال موجود در...

supervisors play an undeniable role in training teachers, before starting their professional experience by preparing them, at the initial years of their teaching by checking their work within the proper framework, and later on during their teaching by assessing their progress. but surprisingly, exploring their attributes, professional demands, and qualifications has remained a neglected theme i...

testing plays a vital role in any language teaching program. it allows teachers and stakeholders, including program administrators, parents, admissions officers and prospective employers to be assured that the learners are progressing according to an accepted standard (douglas, 2010). the problems currently facing language testers have both practical and theoretical implications but the first i...

the west of esfahan province, iran, is one of the most important agricultural areas throughout the country due to the climate variability and life-giving water of zayanderood river. rice is one of the major and economic crops in this area. the most important climatic elements in agricultural activities which should be considered include temperature, relative humidity, precipitation and wind. so...

این پایان نامه به بررسی و مقایسه دو موضوع مطابقه میان فعل و فاعل (از نظر شخص و مشار) و هسته عبارت در دو زبان انگلیسی و آذربایجانی می پردازد. اول رابطه دستوری مطابقه مورد بررسی قرار می گیرد. مطابقه به این معناست که فعل مفرد به همراه فاعل مفرد و فعل جمع به همراه فاعل جمع می آید. در انگلیسی تمام افعال، بجز فعل بودن (to be) از نظر شمار با فاعلشان فقط در سوم شخص مفرد و در زمان حال مطابقت نشان میدهند...

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...