× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Effect of Grinding Parameters on the Fracture Toughness of WC–10Co–4Cr Coating Deposited by HVOF

نویسندگان

  • M. H. Sadeghi Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University,Tehran, Iran
  • M. S. Zoei Institute of Materials and Energy, Iranian Space Research Center, Isfahan, Iran
  • M. Salehi Department of Material Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

چکیده

Nowadays, application of cermet coatings deposited by High-Velocity Oxygen-Fuel (HVOF) has received considerable attention in a variety of industries. Carbide coatings have high surface roughness, so it is essential to grind the coated surface. The present investigation studied the effect of simultaneous changes in the grinding parameters including the depth of cut, feed rate and cutting speed on the fracture toughness of the WC-10Co-4Cr coating sprayed by HVOF. The fracture toughness was measured using the Vickers Indentation Test on the cross-sectional surface of the coating. A full factorial design of experiment was selected for experimental planning and the analysis of variance was employed to find the effect value of grinding parameters on output. The results revealed that the fracture toughness of the WC-10Co-4Cr coating increases after grinding due to the higher compressive residual stresses. The fracture toughness of coating increases with the decrease of the cutting speed and the increase of the depth of cut and feed rate. The most effective grinding parameters are depth of cut, feed rate and cutting speed, respectively. At the end of the current study, a mathematical model between grinding parameters and the fracture toughness of the coating was proposed using the regression analysis.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

In this study, the effect of surface roughness and roughness morphology on the bond strength of WC-Co-Cr coatings has investigated. The three different surfaces morphology are use for this purpose. The first and tow samples sandblasted with alumina and silicon carbide respectively. Other sample no sandblasted before spraying process. The same WC-10Co-4Cr coating deposited on the substrates with...

در این رساله با معرفی سقف های psscb متشکل از ترکیب ورق های فولادی ذوزنقه ای و تخته های سیمانی الیافی به عنوان سقف های پیش ساخته (سازگار با سیستم سازه ای قاب های فولادی سبک) به بررسی پارامترهای موثر بر صلبیت سقف، پرداخته می شود. در تحقیق حاضر ابتدا به مدل سازی دو نمونه سقف آزمایش شده، به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار تحلیلی abaqus ver 6.10 پرداخته شده است. نمونه های ساخته شده تحت اعما...

The high-velocity oxygen-fuel (HVOF) spraying process was used to fabricate conventional WC-10Co-4Cr coatings and FeCrSiBMn amorphous/nanocrystalline coatings. The synergistic effect of cavitation erosion and corrosion of both coatings was investigated. The results showed that the WC-10Co-4Cr coating had better cavitation erosion-corrosion resistance than the FeCrSiBMn coating in 3.5 wt.% NaCl ...

خواندن ودرک مطلب از مهمترین مهارتها در یادگیری زبان خارجی محسوب می شود. این تحقیق تاثیر برگه های تامل برانگیز هدایت شده را در ارتقاع مهارت خواندن ودر ک مطلب در دانش اموزان دبیرستانی ایرانی بررسی می نماید. ازمجموع ?2 دانش آموز سال چهارم دبیرستان شهید رجایی شهرستان اسلامشهر¸ پس از اجرای آزمون استاندارد ((nelson 150a تعداد 39 دانش آموز که نمرات آنها یک سطح انحراف معیار بالاتر یا پایین تر ازمعدل قر...

cement is an essential ingredient in the concrete buildings. for production of cement considerable amount of fossil fuel and electrical energy is consumed. on the other hand for generating one tone of portland cement, nearly one ton of carbon dioxide is released. it shows that 7 percent of the total released carbon dioxide in the world relates to the cement industry. considering ecological issu...