Effect of myricetin on the gene expressions of NOX3, TGF-β1, prestin, and HSP-70 and anti-oxidant activity in the cochlea of noise-exposed rats

نویسندگان

  • Abolfazl Mollasadeghi Industrial Diseases Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
  • Ali Roohbakhsh Pharmaceutical Research Center, Pharmaceutical Technology Institute, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
  • Ehsan Farashahi Yazd Stem Cell Biology Research Center, Yazd Reproductive Sciences Institute, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
  • Haniyeh Nikkhah Stem Cell Biology Research Center, Yazd Reproductive Sciences Institute, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
  • Maryam Bahaloo Industrial Diseases Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
  • Maryam Vafaei Stem Cell Biology Research Center, Yazd Reproductive Sciences Institute, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
چکیده مقاله:

Objective(s): Noise-induced hearing loss is one of the most common occupational diseases in industrialized countries and can be affected by various environmental and genetic factors. This study was designed to examine the effect of myricetin in preventing this disorder.Materials and Methods: Twenty-one Wistar rats were randomly divided into five groups: Non-exposed, noise exposure only, noise exposure with vehicle, noise exposure with myricetin 5 mg/Kg, and noise exposure with myricetin 10 mg/kg. All animals were sacrificed after last noise exposure. The left cochlea was dissected from each rat. It was used for mRNA expression analysis (NOX3, TGF-β1, prestin, and HSP-70). Blood samples were collected to assess superoxide dismutase (SOD) activity, 1, 1 diphenyl picrylhydrazyl (DPPH), and malondialdehyde (MDA) measurements.Results: Real time-PCR assay revealed that noise decreased NOX3 and increased TGF-β1, prestin, and HSP-70 gene expressions. Administration of myricetin at the dose of 5 mg/kg, but not at 10 mg/kg, significantly reversed these changes. Noise also increased MDA levels and decreased SOD and DPPH scavenging activities. Myricetin at the doses of 5 and 10 mg/kg also reversed these changes. Conclusion: The findings of this study showed that myricetin at the dose of 5 mg/Kg was able to reverse noise-induced abnormalities in gene expression and oxidant/anti-oxidant balance. It is a possibility that myricetin via enhancement of anti-oxidant activity induced these effects.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

: the effect of sericin levels (silk glue protein) on rate of in vitro maturation, fertilization and culture of sheep oocytes

هدف از آزمایش اول بررسی اثر سطوح مختلف سریسین [0 (control), 0.1, 0.5, 1.0, 2.5 %] افزوده شده به محیط , ivm بر cumulus cell expansion، بلوغ هسته و توسعه متوالی جنین، در گوسفندان نژاد سنجابی در فصل تولید مثلی می باشد. از سرگیری میوز به وسیله خارج شدن اولین پولار بادی اندازه گیری و هم چنین درصد رسیدن جنین های دو سلولی به مرحله کلیواژ و بلاستوسیت نیز به عنوان نشانه ای از میزان شایستگی توسعه اولیه ج...

the effect of aqueous extract of garlic on formalin-induced pain in male rats

چکیده اثر عصاره آبی سیر بر درد ناشی از آزمون فرمالین در موش صحرایی نر به کوشش نرگس اسکندری روزبهانی زمینه و هدف: گیاه سیر از خانواده لیلیاسه و گونهallium sativum بومی آسیای میانه بوده و از دوران ،باستان تاکنون به خواص درمانی متفاوت آن مثل: کاهندگی قندخون، کلسترول خون، فشار خون، اثرات مفیدآن بر دستگاه قلبی عروقی و بیماریهای انعقادی خون، اثرات آنتی اکسیداتیو، درمان بیماریهای تنفسی وگوارشی، ا...

15 صفحه اول

the effect of taftan pozzolan on the compressive strength of concrete in the environmental conditions of oman sea (chabahar port)

cement is an essential ingredient in the concrete buildings. for production of cement considerable amount of fossil fuel and electrical energy is consumed. on the other hand for generating one tone of portland cement, nearly one ton of carbon dioxide is released. it shows that 7 percent of the total released carbon dioxide in the world relates to the cement industry. considering ecological issu...

the washback effect of discretepoint vs. integrative tests on the retention of content in knowledge tests

در این پایان نامه تاثیر دو نوع تست جزیی نگر و کلی نگر بر به یادسپاری محتوا ارزیابی شده که نتایج نشان دهندهکارایی تستهای کلی نگر بیشتر از سایر آزمونها است

15 صفحه اول

the effect of task complexity on lexical complexity and grammatical accuracy of efl learners’ argumentative writing

بر اساس فرضیه شناخت رابینسون (2001 و 2003 و 2005) و مدل ظرفیت توجه محدود اسکهان (1998)، این تحقیق تاثیر پیچیدگی تکلیف را بر پیچیدگی واژگان و صحت گرامری نوشتار مباحثه ای 60 نفر از دانشجویان زبان انگلیسی بررسی کرد. میزان پیچیدگی تکلیف از طریق فاکتورهای پراکندگی-منابع تعیین شد. همه ی شرکت کنندگان به صورت نیمه تصادفی به یکی از سه گروه: (1) گروه موضوع، (2) گروه موضوع + اندیشه و (3) گروه موضوع + اندی...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 23  شماره 5

صفحات  594- 599

تاریخ انتشار 2020-05-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023