× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Equivalence in Technical Texts: The Case of Accounting Terms in English-Persian Dictionaries

نویسندگان

  • Azizeh Chalak Assistant Professor, Islamic Azad University, Khorasgan(Isfahan) Branch, Isfahan, Iran
  • Shadi Forutanian Faculty member of Sepahan Institute of Higher Education

چکیده

Translating accounting documents, in general, and accounting terminology, in particular, is not a simple task, especially when the new terms keep created in pace with accounting developments. This study was carried out to find the most common and preferable ways to translate accounting terms from English into Persian. Also, an attempt was made to identify the frequently used patterns of word-formation in the rendition of technical terms in English and Persian. To this end, Mir dictionary was selected and the accounting terms were identified and categorized. Then, patterns of word-formation in English and Persian were identified. Also, a comparison was made between the English accounting terms and their Persian equivalents in order to determine the translation strategies used. The results of the study revealed that the most frequently employed patterns of word-formation for rendering the accounting terms in English and Persian are noun+noun and adj+noun and the most commonly used translation strategy is transposition.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مفهوم هنجار برای اولین بار توسط دانشمندی به نام گیدون توری در اواخر دهه 70 مطرح شد. هنجارها توسط محققان مختلفی طبقه بندی شده اند؛ نوع هنجاری که در این تحقیق مورد بحث است "هنجار انتظارات" است. مطالعات ترجمه یک رشته ی نوپا و مستقل است که هنوز به رشد کامل خود نرسیده و بسیاری از شاخه های آن نیاز به پژوهش دارند. یکی ازاین حوزه ها که نیاز به پژوهش دارند، هنجارهای ترجمه هستند به ویژه هنجارهای انتظارات...

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ترجمه ی واژه های تخصصی حوزه ی ادبیات به منظور کاوش در زمینه ی ترجمه پذیری آنها و نیز راهکار های به کار رفته توسط سه مترجم فارسی زبان :سیامک بابایی(1386)، سیما داد(1378)،و سعید سبزیان(1384) است. هدف دیگر این مطالعه تحقیق در مورد روش های واژه سازی به کار رفته در ارائه معادل های فارسی واژه های ادبی می باشد. در راستای این اهداف،چارچوب نظری این پژوهش راهکارهای ترجمه ار...

abstract هنجارهای بومی سازی در ترجمه متون چندوجهی فارسی:مورد دموهای بازیهای کامپیوتری چکیده اهداف عمده مطالعه حاضر به سه دسته تقسیم میشوند: 1) بررسی مشکلات احتمالی ترجمه دموهای (فیلمهای) بازیهای کامپیوتری،2) تعیین هنجارهای بومی سازی در ترجمه دموهای (فیلمهای) بازیهای کامپیوتری و 3) تعیین ایدئولوژیهایی که این هنجارها در جامعه نشان میدهند. به این منظور، ابتدا، مجموعه ای ازدموهای (فیلمهای) ب...