Examining University Students' Scholarly Publication in English Journals: A Case for Postgraduate Students' Written Literacy Practices

نویسندگان

چکیده

This  research  aimed  to  screen  'essay  writing'  difficulties  that  non-native  university students  at  postgraduate  levels  usually  experience  regarding  scholarly  publication  in mainstream, English journals. Two sets of variables including written literacy competencies in Persian and English languages were mapped over language uses (General vs. Academic). Initial screenings  from  one  hundred  Iranian  students  at  PhD  and  MA  levels  with  publication experiences  in  both  Persian  and  English  languages  gave  rise  to  some  fifty-five  participants randomly  selected  from  different  university  disciplines  (Humanities,  Engineering,  Medicine and Basic Sciences) and diverse university settings (Public and Private) across the country and classified  via  stratified  sampling.  A  validated  questionnaire  from  a  large-scale  project  called ENEIDA (Moreno, 2011) was used for collecting the required data. Two measures were used to assess  written  literacy  competencies  across  language  uses:  1)  participants'  assumed,  self-reported written literacy competencies in using English and Persian languages for General and Academic  purposes  were  denoted  as  'perceived'  measures  and  2)  further  supported  by  actual measures:  mostly  received  comments  from  reviewers  in  the  mainstream,  English  journals  by the  target  group  above.  Findings  were  discussed  in  the  light  of  recent  lines  of  enquiries  in Academic Literacy (AL) trends بررسی تجربیات دانشجویان در نگارش وچاپ مقاله درمجلات انگلیسی زبان؛ مطالعه موردی بر روی فعالیت های سواد نوشتاری دانشجویان تحصیلات تکمیلی چکیده: هدف از نگارش مقاله حاضر انعکاس مشکلات رایج درخصوص نگارش و چاپ مقاله در مجلات انگلیسی زبان در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های غیر زبان انگلیسی می باشد. دو مجموعه متغیر شامل توانش سواد نوشتاری (خواندن و نوشتن) در میان دانشجویان فوق الذکر در زبان فارسی و انگلیسی و در دو سری مجموعه کاربردهای دو زبان در بخش عمومی و دانشگاهی (تخصصی)  مورد بررسی دقیق قرار گرفتند.  غربال گری اولیه از میان یکصد دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی (دکتری و کارشناسی ارشد) و دارای تجربیات چاپ در مجلات انگلیسی و فارسی زبان صورت پذیرفت و در نهایت تعداد پنجاه و پنج نفر از آنان از رشته های گوناگون علوم انسانی، علوم پایه، علوم مهندسی و علوم پزشکی و از دو محور دانشگاه های دولتی و آزاد به طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اعتبارسنجی شده 'ENEIDA' (مورینو، 2011) برگرفته از یک تحقیق با سطح بسیار بزرگ تراستفاده شد. دو مقیاس شامل الف) میزان توانش خود گزارشی یا مفروض سواد نوشتاری دانشجویان دردو بخش کاربردی شامل عمومی و تخصصی در هر دو زبان فارسی و انگلیسی به همراه ب) نظرات داوران مجلات به مقالات دانشجویان ایرانی به ترتیب به عنوان داده های تشخیصی (مفروض) و واقعیمورد بررسی دقیق قرار گرفتند. در نهایت نتایج حاصله با استناد به  رویکرد های جدید پرورش سواد دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. کلمات کلیدی: مقاله نویسی، سواد دانشگاهی، انگلیسی به اهداف دانشگاهی، انگلیسی به اهداف عمومی، سطوح خرد زبانی، سطوح کلان زبانی. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Chinese Postgraduate Medical Students Researching for Publication

The value of including a research component in medical students’ training programs has been widely recognized. Nevertheless, examples of how this may be done are rarely found in the literature. The case study reported in this short paper aimed to address this gap in the literature by investigating how a group of postgraduate students attached to the Orthopedics Department of a major hospital in...

متن کامل

investigating email literacy of iranian students’ learning english

abstract this study aimed at analyzing a corpus of emails gathered from iranian students studying in england. the corpus contained 996 emails that were investigated by employing the framework of chen (2006) to find common patterns in the discourse of these emails. another aim of the study was to find how two request acts (want statements and query preparatory) were used in the emails. the...

15 صفحه اول

esp needs analysis of iranian ma students: a case study of university of isfahan

نیاز سنجی دانشجویان کارشناسی ارشد ایرانی در رابطه با زبان تخصصی: مطالعه ای در دانشگاه اصفهان هدف از این مطالعه بررسی نیازهای یادگیری زبان خارجی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه اصفهان در رشته های زیست شناسی، روانشناسی، تربیت بدنی، حسابداری و فلسفه ی غرب میباشد. در مجموع 80 دانشجودر پنج رشته ی متفاوت از دانشگاه اصفهان در این پژوهش شرکت داشتند.علاوه بر این هشتاد دانشجو،25 استاد دروس ت...

15 صفحه اول

study of cohesive devices in the textbook of english for the students of apsychology by rastegarpour

this study investigates the cohesive devices used in the textbook of english for the students of psychology. the research questions and hypotheses in the present study are based on what frequency and distribution of grammatical and lexical cohesive devices are. then, to answer the questions all grammatical and lexical cohesive devices in reading comprehension passages from 6 units of 21units th...

pragmatic knowledge in university entrance exam for english majors

abstract pragmatics is the study of communicative action in its sociocultural context. communicative action includes not only using speech acts (such as apologizing, complaining, complimenting, and requesting), but also engaging in different types of discourse and participating in speech events of varying length and complexity. the present study aimed to investigate the assessment of pragm...

15 صفحه اول

Guidelines for selecting journals that avoid fraudulent practices in scholarly publishing

In recent years, scholarly publishing has been faced with many distractive phenomena. Generally, most researchers are unaware of fraudulent practices now common to scholarly publishing and are at risk of becoming a victim of them. Editors also need to have sufficient knowledge about these practices. There are papers that try to increase awareness of authors about fraud in scholarly publishing, ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 1

صفحات  85- 116

تاریخ انتشار 2017-01-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022