× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

High- and Mid-Frequency Vocabulary Size as Predictors of Iranian University EFL Students’ Speaking Performance

نویسندگان

  • Ali Derakhshan English Language and Literature Department, Golestan University, Faculty member, Iran

چکیده

Literature is replete with the studies focusing on the role of vocabulary knowledge in second language receptive skills. However, the relationship between the aspects of vocabulary knowledge and productive skills in general, and the speaking performance in particular has remained scanty in the related literature. This paper examined the relationship between knowledge of L2 vocabulary size at different word-frequency levels and Iranian university students’ English-speaking ability. Moreover, the strength of this association was investigated for the fluency and lexical components of speaking ability. To achieve this goal, 46 (14 males and 32 females) Iranian English as a Foreign Language (EFL) learners, studying English Literature at Golestan University, Iran, took the Vocabulary Levels Test (VLT), a measure of size of vocabulary knowledge, and International English Language Testing System (IELTS) tasks for the speaking skill. Results of hierarchical multiple regression analyses revealed that while knowledge of the 3,000-word-frequency level (high-frequency vocabulary) contributed uniquely to the prediction of the second language (L2) overall speaking ability and its fluency dimension, knowledge of the 5,000-word frequency band (mid-frequency vocabulary) could explain the variance in the lexical dimension scores of L2 speaking over and above the high-frequency vocabulary. The implications of this study pertain to the importance of highlighting the most frequent vocabulary for academic speaking courses while attending to the lower-frequency lexical items for just the vocabulary dimension of this skill, especially for candidates taking the IELTS exam.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

learning a second or foreign language requires the manipulation of four main skills, namely, listening, reading, speaking, and writing which lead to effective communication. it is obvious that vocabulary is an indispensible part of any communication, so without a vocabulary, no meaningful communication can take place and meaningful communication relies heavily on vocabulary. one fundamental fac...

this study compared the different effects of form-focused guided planning vs. meaning-focused guided planning on iranian pre-intermediate students’ task performance. the study lasted for three weeks and concentrated on eight english structures. forty five pre-intermediate iranian students were randomly assigned to three groups of guided planning focus-on-form group (gpfg), guided planning focus...

the aim of this study is to examine the difference between the introverts and extroverts in preferred advice-giving style. furthermore, it explores the difference between l1 (persian) and l2 (english) regarding the giving of advice for the extroverts and introverts separately. it investigates whether an extrovert or introvert gives advice in the same manner in his l1 (persian) and l2 (english) ...

this exploratory study aimed to investigate a possible relationship between learners’ beliefs about language learning and one of their personality traits; that is,locus of control (loc). both variables, beliefs and locus of control, are assumed to influence the language learning process. the internal control index (ici) and the beliefs about language learning inventory (balli) were administered...

هدف از پژوهش حاضر مقایسه زبان آموزان مدارس دوزبانه و موسسات آموزش زبان انگلیسی به منظور تعیین هر گونه تفاوت معنادار در مهارت های درک مطلب، درک شنیداری، دانش دستوری و دانش واژگان است. اطلاعات لازم برای این پژوهش از مجموعه 197 نفر دانش آموز پسر در مدارس دوزبانه و موسسات آموزش زبان جمع آوری شده است. تمامی شرکت کنندگان به مدت چهار الی پنج سال در کلاس های زبان انگلیسی شرکت کرده اند. به منظور جمع آور...

آموزش زبان دوم طی سالهای اخیر بدنبال روشهای بهتری برای تحقق بخشیدن به اهداف معلمین و دانش آموزان بوده است . در مورد معلمین این امر منجر به تحقیقاتی در مورد ساختار زبانی، محاوره ای و تعاملی گردیده است . در مورد دانش آموزان این امر به مطالعاتی درباره نگرش دانش آموزان نسبت به فراگیری در داخل کلاس و بیرون از آن و همچنین انواع مختلف روشهای پردازش ذهنی منجر شده است . هدف از این تحقیق یافتن روشهائی اس...