× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Inside the Black Box: Organisational Buying Behaviour and Strategic Purchasing in Healthcare: A Response to Recent Commentary

نویسندگان

  • Chris Lonsdale Birmingham Business School, University of Birmingham, Birmingham, UK
  • Joe Sanderson Birmingham Business School, University of Birmingham, Birmingham, UK
  • Russell Mannion Health Services Management Centre, University of Birmingham, Birmingham, UK

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

Strategic Purchasing
Healthcare
Complementary Theories

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

terms of address as an important linguistics items provide valuable information about the interlocutors, their relationship and their circumstances. this study was done to investigate the change route of persian address terms in the two recent centuries including three historical periods of qajar, pahlavi and after the islamic revolution. data were extracted from a corpus consisting 24 novels w...

این مطالعه به دو روش کمی و کیفی و با هدف بررسی استراتژی های فراشناختی فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در دو آزمون نوشتن و نوشتن ترکیبی انجام پذیرفت. در بخش کمی برای سنجش میزان استراتژی های فراشناختی از یک پرسشنامه که بر اساس مدل بکمن و پالمر (1996) ساخته شده بود استفاده شد. پایایی و روایی سازه ی پرسشنامه هنگام مطالعه ی پایلوت و روایی محتوای آن با جمع آوری نظرات نُه متخصص در رشته سنجیده...