× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Investigation of bladder cancer incidence in Isfahan, Iran

نویسندگان

  • Hamid Mazdak Department of Urology, Isfahan Kidney Transplantation Research Center (IKTRC), Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mehdi Gholumpour Department of Urology, Isfahan Kidney Transplantation Research Center (IKTRC), Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Zahra Tolou-Ghamari Department of Urology, Isfahan Kidney Transplantation Research Center (IKTRC), Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

Background: Due to the incidence and recurrence of bladder cancer (BC), it could be categorized as a clinical and social problem that often occurs at an advanced age. This study was designed to determine the incidence of BC in Isfahan, Iran. Methods: A retrospective descriptive survey of information based on bladder cancer (ICD-O, third edition; C67) was obtained from the Isfahan Deputy of Health. The study was in conducted to the department of Urology and Kidney Transplantation Research Center and approved by the University Ethics Committee. The Isfahan Cancer Program is intended to record all cancer cases in the Isfahan. From 20 March 2016 to 19 March 2017, records with linkage to using of pathology, demographic and clinical information were recorded in Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corp., Redmond, WA, USA) and analyzed by SPSS statistical software, version 22 (IBM, Armonk, NY, USA). The incidence rates (Irs) were calculated by dividing new cases of BC during the year of study to the population at risk during the same time period×100000. Results: A total of 417 patients that corresponded to Irs of 8 per 100000 persons were studied. The overall recorded number was comprised of 361 males (IRs of 13.9 per 100000) and 56 females (Irs of 2.2 per 100000). The mean±SD age of patients was 64.7±13 years. The minimum age in males versus females was 12 versus 25 years old respectively. Age in the most patients (80% of cases) was more than 50 years old. The invasion of the muscle was recorded in 44% of cases. Geographical distribution in 65% of cases was related to Isfahan City as a place of birth-residence and in the next categories were Khomeinishahr (7.6%), Najafabad (6.8%), Lenjan (4.5%), Mobarekeh (3.7%) and Felavarjan (2.8%) respectively. Conclusion: Comparison of BC incidence rate between the year 2014 and 2016 showed that incidence rates decreased by 18.2%. In the 44%, invasive neoplasm of BC was recorded for the population studied. The highest frequency of BC was associated with Isfahan City and then Khomeinshahr, Najaf abad, Lenjan, Mobarakeh and Falavarjan.

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده: سرطان پستان دومین عامل مرگ مرتبط با سرطان در خانم ها است. از آنجا که سرطان پستان یک تومور وابسته به هورمون است، می تواند توسط وضعیت هورمون های استروئیدی شامل استروژن و پروژسترون تنظیم شود. استروژن نقش مهمی در توسعه و پیشرفت سرطان پستان ایفا می کند و تاثیر خود را روی بیان ژن های هدف از طریق گیرنده های استروژن اعمال می کند. اما گروه دیگری از گیرنده های هسته ای به نام گیرنده های مرتبط به ا...

Background and aims: Bladder cancer is the most common tumor of the urinary tract and the ninth cancer in terms of incidence in both sexes in the world. Bladder cancer is the second most common cancer among men in Iran. The most important risk factors which attribute to the incidence of bladder cancer are tobacco usage, exposure to industrial materials, and chronic infection by Schistsoma. This...

Introduction: Cancer is one of the main causes for mortality and morbidity in the world. Identifying epidemiology and the trend of esophageal cancer may be highly effective in related planning. The present study has been carried out with the aim of exploring the morbidity and trend of esophageal cancer in Iran. Methods: The present study is a type of repe...

با به کار گیری روش گفتما ن شنا سی در تحقیق حا ضر گفتا ر میا ن آموزگا را ن و زبا ن آموزا ن در کلا سهای زبا ن انگلیسی در ایرا ن مورد بررسی قرار گرفت. ا هداف تحقیق عبا رت بودند از: الف) شنا سا ئی سا ختارهای ارتبا ط گفتا ری میا ن معلمین و زبا ن آموزا ن ب) بررسی تا ثیر نقش جنسیت دبیرا ن و زبا ن آموزان بر سا ختا رهای ارتبا ط گفتا ری میا ن آنها پ) مشخص کردن اینکه آ یا آموزگاران غا لب بر این ارتبا ط گف...

B palsy is one of the most common neurological disorders affecting the cranial nerves. Worldwide estimates range from 11.5-40.2 case per 100,000 per year.1 Some studies have shown some seasonal effect on Bell’s palsy, which increased in autumn and winter, but geographic, racial, ethnic, and environmental factors have been inconsistent.1 There are rare reports regarding epidemiology of Bell’s pa...