× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Norms of Translating Taboo Words and Concepts from English into Persian after the Islamic Revolution in Iran

نویسندگان

  • Hossein Vossoughi 1 Islamic Azad University, Science and Research Campus, Tehran, Iran
  • Zohre Etemad Hosseini 2 Islamic Azad University, Science and Research Campus, Tehran, Iran

چکیده

The research attempted to discover the norms of translating taboo words and concepts after the Islamic Revolution in Iran using Toury’s (1995) framework for classification of norms. The corpus of the study composed of Coelho’s novels between 1990 and 2005 and their Persian translations which were prepared and analyzed manually to discover the norms. During both the selection of novels for translation and the process of translating by translator norms were at work. It was also discovered that the translators of the novels complied with the target language norms, i.e. the translators had attempted to produce acceptable translations. Regarding preliminary norms, the research suggested that the translation policy was based on popularity of the author that could guarantee the salability of translations. The frequency of the norms suggested that euphemism with 37.87 percent was the dominant norm in translating taboo words and concepts. The frequency of the norms in each of the books, as well as their frequency in the entire corpus was measured and presented in tables and discussed. Finally, it was found out that the dominant ideology in Iran was a determining factor in the process of decision making by the translators.

جستجوی کلمه کلیدی

censorship
euphemism
Norm
Taboo
translation

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

the research attempted to discover the norms of translating taboo words and concepts after the islamic revolution in iran using toury’s (1995) framework for classification of norms. the corpus of the study composed of coelho’s novels between 1990 and 2005 and their persian translations which were prepared and analyzed manually to discover the norms. during both the selection of novels for trans...

abstract foreign and iranian cultures are far distinct in the constraints imposed on writing and translating for children, since the iranian literary system is mainly concerned with cultural and religious instructions which lead to manipulation of translated texts. this study sought to identify the cultural and social constraints and norms which determined the strategies applied in the transl...

abstract translation has become a cultural act which plays a significant role in human life. with the emergence of functional translation theories, and skopos theory in particular, translation has been considered as a purposeful, interpersonal and intercultural activity which is produced for particular recipients and directed by a specific purpose. this purpose determines the translatio...

abstract هنجارهای بومی سازی در ترجمه متون چندوجهی فارسی:مورد دموهای بازیهای کامپیوتری چکیده اهداف عمده مطالعه حاضر به سه دسته تقسیم میشوند: 1) بررسی مشکلات احتمالی ترجمه دموهای (فیلمهای) بازیهای کامپیوتری،2) تعیین هنجارهای بومی سازی در ترجمه دموهای (فیلمهای) بازیهای کامپیوتری و 3) تعیین ایدئولوژیهایی که این هنجارها در جامعه نشان میدهند. به این منظور، ابتدا، مجموعه ای ازدموهای (فیلمهای) ب...

در محیط های دانشگاهی ایران ، آموزش ترجمه واژگان هم آیند که به منزله امری لاینفک برای دانش جویان رشته مترجمی زبان می باشد، تا حدود زیادی نادیده گرفته شده است . این واقعیت باعث شده است تا دانش جویان رشته مترجمی زبان در ترجمه ی واژگان هم آیند اشتباهات بسیاری مرتکب شوند. این پژوهش توجه ویژه ای به ترجمه واژگان هم آیند داشته است. برای مشخص نمودن مشکلات و استراتژی های مورد استفاده ی دانش جویان در ترجم...

abstract reception environment has considerable effects on accepting a translation. as the expectations of a target culture and its values and needs change throughout history, its criteria for accepting a translation or rejecting it will change accordingly (gentzler, 2001). the expectations of iran, as the reception environment in the present study, have changed after the islamic revolution. i...