× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

On the Iranian In-service and Pre-service Language Teachers’ Perceptions of Educational Supervision Concerning their Professional Development

نویسندگان

چکیده

Teacher supervision plays a pivotal role in the improvement of education system and the way in which teachers and student teachers perceive it. Consequently language teacher supervisors can utilize appropriate supervisory models to keep teachers update and promote them professionally. The present study investigated the role of language teacher supervisors in student teachers and in-service teachers’ professional development in Iran. To have a representative sample, some 210 EFL teachers practicing in the secondary schools and a total of 215EFL student teachers studying English at some Iranian state and Azad universities participated in the study. A 43-item questionnaire regarding EFL teachers’ attitudes about the impact of supervisory practice on their professional development with a format of a 5-point Likert-type was distributed among them. Also, ten percent of the participants were interviewed. Then the frequencies related to each item were calculated and a Chi-Square was used. Subsequently, qualitative data were transcribed. The results indicated that in-service and pre-service teachers have the same perceptions towards the role of their supervisors in their professional development. However, according to the findings it was concluded that the models of language teacher supervision in language teacher education are different from the models practiced in in-service classes where mostly traditional models are common. 

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

The current study investigated perceived development of pre-service teachers in their Instructional Material Design (IMD) competencies through the course Instructional Technology and Material Design, which is based on a technological, pedagogical, and content knowledge (TPACK) framework. A total of 22 Elementary Education pre-service teachers participated in the study. Five activities based on ...

آموزش زبان دوم طی سالهای اخیر بدنبال روشهای بهتری برای تحقق بخشیدن به اهداف معلمین و دانش آموزان بوده است . در مورد معلمین این امر منجر به تحقیقاتی در مورد ساختار زبانی، محاوره ای و تعاملی گردیده است . در مورد دانش آموزان این امر به مطالعاتی درباره نگرش دانش آموزان نسبت به فراگیری در داخل کلاس و بیرون از آن و همچنین انواع مختلف روشهای پردازش ذهنی منجر شده است . هدف از این تحقیق یافتن روشهائی اس...

................................................................................ 3 List of Figures and Tables ........................................................ 9 Glossary of Abbreviations ........................................................ 10 Acknowledgements .................................................................. 11 Section 1 Gathering the Evidence – Background and Strat...

This study examines the collaborative professional development (CPD) of three pairs of mentor teachers and pre-service teachers in a junior high school. Of particular focus is the integration of technology into instruction, by using technological pedagogical and content knowledge (TPACK) to evaluate professional development. A qualitative research method based on classroom observations and focu...

می توان گفت واقعیت چند لایه ا ی کلاس های زبان انگلیسی بسیار حائز اهمیت است، زیرا عواطف و بینش های زبان آموزان تحت تاثیر قرار می گیرد. در پژوهش پیش رو، گفته می شود که دبیران با در پیش گرفتن رویکرد فرا-انسانگرایی ، قادرند در زندگی دانش آموزانشان نقش مهمی را ایفا سازند. بر اساس گفته ی ویلیامز و بردن (2000)، برای کرل راجرز، یکی از بنیان گذاران رویکرد انسانگرایی ، یادگیری بر مبنای تجربه، نوعی از یاد...

previous studies regarding teachers’ beliefs have revealed that teachers’ beliefs have influence on their classroom practices. the current study aimed to investigate the effect of teachers’ beliefs about teaching reading strategies on students’ motivation and success in reading comprehension in the context of english teaching as a foreign language in high schools of mazandaran, iran. data were ...