× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Prioritizing Factors Influencing the Formation of E-Loyalty in Users of the Tehran Stock Exchange

نویسندگان

  • Amir Farshad Houshmandi Rad Master of Capital Market
  • Hamideh Dabbagi Faculty Member of Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده

Developing the e-services has directed organizations to aspire to achieve more market share in the competitive market. Consequently, they must present their services in such a system that customers return to the website and apply the e-services of that organization. This matter has become a serious challenge in this field and has generated a notion such as e-loyalty that various factors affect it. This study aims to prioritize the factors influencing the creation of e-loyalty in users of the Tehran Stock Exchange employing the FAHP technique. The research is conducted in a descriptive-survey method and is applied research in terms of objective. Field and library methods have been used to collect the information required for the research, and the data is collected utilizing a questionnaire. This study's statistical population, considering that the fuzzy FAHP technique has been used in this study, is 19 experts (users) of the Tehran Stock Exchange. A pairwise comparisons Questionnaire has been utilized to collect data. The obtained incompatibility rate is less than 0.10 and is satisfactory to determine the reliability. The result of prioritizing the main criteria of the effective indices of the factors influencing the creation of e-loyalty in users of Tehran Stock Exchange utilizing the FAHP technique indicated that the quality of the system ranks first; reliability ranks second; assurance ranks third; answerability ranks fourth; Information quality ranks fifth; being tangible ranks sixth and compassion ranks seventh.

جستجوی کلمه کلیدی

Prioritizing
E-Loyalty
E-Users
stock exchange
FAHP Technique

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

گسترش سریع تکنولوژی و اینترنت مسیر شرکت ها را به نگهداری وفاداری مشتریان الکترونیکی معطوف کرده است. وفاداری مشتریان یک حوزه بسیار جالب برای شرکت ها می باشد و وفاداری مشتریان تاثیر مستقیم بر درآمد و سودزایی شرکتها دارد. با توجه به اهمیت وفاداری مشتری، ما به جستجوی سه مشکل اصلی تحقیق پرداختیم که آن ها مهمترین موانع برای حفظ حیات کسب و کارهای اینترنتی هستند که عبارت از تعویض های متعدد مشتری، هزینه...

ارزش در معرض ریسک یکی از مهمترین معیارهای اندازه گیری ریسک در بنگاه های اقتصادی می باشد. برآورد دقیق ارزش در معرض ریسک موضوع بسیارمهمی می باشد و انحراف از آن می تواند موجب ورشکستگی و یا عدم تخصیص بهینه منابع یک بنگاه گردد. هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی روش copula-garch شرطی در برآورد ارزش در معرض ریسک پرتفویی متشکل از دو سهام می باشد و ارزش در معرض ریسک بدست آمده با روشهای سنتی برآورد ارزش د...

in the present study, the effect of e-64 at different concentrations (0.5, 1, 5 and 10 µm) added to (1) the ivm medium on oocyte nuclear maturation and developmental competence of ovine oocytes, and (2) to the ivc medium on embryonic development of ovine embryos were investigated.

دوره مشترک کارشناسی ارشد بازاریابی و تجارت الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس_ دانشگاه تکنولوژی lule? چکیده پایان نامه عوامل موثر بر پذیرش اینترنت بانک توسط مشتریان پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و به طور خاص رشد اینترنت جهت تراکنش های معاملات بازرگانی، تاثیر بسیار عمیقی در صنعت بانکداری داشته است.این در حالی ست که نفوذ بانکداری اینترنتی در کشورهای در حال توسعه بسیار کندتر از نفوذ آن ...

در این پژوهش به بررسی اثر افزایش ترافیک بر روی تعداد تصادفات پرداخته شده است. به این منظور 30 تقاطع در شهر تهران بطور تصادفی انتخاب گردید و تعداد تصادفات ماهیانه در این تقاطعات در طول سالهای 89-90 از سازمان کنترل ترافیک شهر تهران استخراج گردید و با استفاده از مدل داده های تابلویی و نرم افزار eviews مدل خطی و درجه دوم تخمین زده شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که تقاطعات پر ترافیک تر تعداد تصادفا...

acknowledge the importance of e-commerce to their countries and to survival of their businesses and in creating and encouraging an atmosphere for the wide adoption and success of e-commerce in the long term. the investment for implementing e-commerce in the public sector is one of the areas which is focused in government‘s action plan for cross-disciplinary it development and e-readiness in go...