× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Providing a Model for Assessment Internal Control Quality Based on the Characteristics of the Entity, the Characteristics of Auditor and Their Expected Goals in the Firm's Listed in Teh-ran Stock Exchange

نویسندگان

  • Asgar Pakmaram Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran. Postcode134/55518
  • Jamal Bahri sales Department of Accounting, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran. Postcode 63896-57169
  • Rasool Abdi Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran. Postcode134/55518
  • Saeed Alipour Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran. Postcode134/55518

چکیده

According to the domestic studies conducted on in the field of internal controls, the gap of providing models for identifying weak internal controls is felt completely. The present study is aimed at providing a model for assessing the quality of internal controls based on the characteristics of the economic unit, the characteristics of auditor as well as their expected goals in the Firm's listed in Tehran Stock Exchange. This model is designed according to quantitative criteria. To achieve the research’s goal, 86 Firm's from all Firm's accepted in Tehran Stock Exchange for the period 2012-2017 were selected and the research hypothesis was tested using the combined data approach. Given the research hypothesis that points out that the internal assessment model based on the characteristics of the economic units, the characteristics of auditor and their expected objectives may more accurately assess the quality of the internal controls, according to the significance level of less than 0.05, the independent variables indicate a significant relationship between the internal controls assessment model based on the characteristics of the economic units, the characteristics of auditor and their expected objectives as well as the weaknesses of the internal control of the Firm. Furthermore, the estimated coefficient of the control variables of the research indicates a significant relationship between these variables and the weaknesses of the internal controls.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...

the study reflected in this thesis aims at finding out relationships between critical thinking (ct), and the reading sections of tofel and ielts tests. the study tries to find any relationships between the ct ability of students and their performance on reading tests of tofel and academic ielts. however, no research has ever been conducted to investigate the relationship between ct and the read...

cement is an essential ingredient in the concrete buildings. for production of cement considerable amount of fossil fuel and electrical energy is consumed. on the other hand for generating one tone of portland cement, nearly one ton of carbon dioxide is released. it shows that 7 percent of the total released carbon dioxide in the world relates to the cement industry. considering ecological issu...

this study investigates the cohesive devices used in the textbook of english for the students of psychology. the research questions and hypotheses in the present study are based on what frequency and distribution of grammatical and lexical cohesive devices are. then, to answer the questions all grammatical and lexical cohesive devices in reading comprehension passages from 6 units of 21units th...