× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Rethinking the Theory of Change for Health in All Policies; Comment on “Health Promotion at Local Level in Norway: The Use of Public Health Coordinators and Health Overviews to Promote Fair Distribution Among Social Groups”

نویسنده

  • Ditte Heering Holt National Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Copenhagen, Denmark

چکیده

This commentary discusses the interesting and surprising findings by Hagen and colleagues, focusing on the role of the public health coordinator as a Health in All Policies (HiAP) tool. The original article finds a negative association between the employment of public health coordinators in Norwegian municipalities and consideration of a fair distribution of social and economic resources between social groups in local policy-making and planning. The commentary contemplates whether this surprising negative association should be interpreted as a failure of implementation, as suggested by the authors, or whether it might be the theory of change that has failed. On this basis, it is suggested that the very notion of HiAP could be flawed by the assumption that health should function as an overarching aim across government sectors. Potentially, the social determinants of health (SDH) might be more efficiently addressed by means of sectoral action by the corresponding sectors, emphasizing equity rather than health.

جستجوی کلمه کلیدی

HIAP
Health Equity
Municipalities
SDH
Theory of Change

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background Norway is internationally known today for its political and socio-economic prioritization of equity. The 2012 Public Health Act (PHA) aimed to further equity in the domain of health by addressing the social gradient in health. The PHA’s main policy measures were (1) delegation to the municipal level of responsibility for identifying and targeting underserved groups and (2) the imposi...

Background: Norway is internationally known today for its political and socio-economic prioritization of equity. The 2012 Public Health Act (PHA) aimed to further equity in the domain of health by addressing the social gradient in health. The PHA’s main policy measures were (1) delegation to the municipal level of responsibility for identifying and targeting underserved groups and (2) the impos...

در این تحقیق به مطالعه وجود انتخاب نامساعد(کژ گزینی) در بازار بیمه درمان تکمیلی ایران پرداخته شده است. داده های مورد نیاز توسط پرسشنامه و به روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری شده است. پرسشنامه ها در میان افراد شاغل ساکن شهر تهران توریع شد. در این تحقیق با استفاده از تخمین دو مدل لجستیک و به دست آوردن ضریب همبستگی میان تقاضای بیمه درمان تکمیلی و رخداد خسارت به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شده است....

نظر به اهمیت و تاثیر روزافزون عوامل روانی – اجتماعی در سلامت جسمی و تاثیر عوامل روان شناختی در بروز بیماریهای مختلف از جمله بیماریهای قلبی و عروقی این پژوهش با هدف کلی بررسی ارتباط تیپ شخصیتی d ، حمایت اجتماعی و خود دلسوزی در پیش بینی رفتارهای بهداشتی بیماران کرونر قلبی و تعیین تفاوت بین بیماران کرونر قلبی با و بدون جراحی و افراد سالم در این متغیرها و رفتارهای بهداشتی آنان، انجام گرفت. جامعه آ...

Since 2008, the government of South Australia has been using a Health in All Policies (HiAP) approach to achieve their strategic plan (South Australia Strategic Plan of 2004). In this commentary, we summarize some of the strengths and contributions of the innovative evaluation framework that was developed by an embedded team of academic researchers. To inform how the use of HiAP is evaluated mo...

Background and Objective:Study the Effect of Supportive-Social Ties Onthe General Health of Elderlise it’s an Introduction to Decrease use of health service in Elderlise by Social Approach's of Iran. Method: this study is descriptive-analytical and cross-sectional survey on the statistical sample of 356Elderlise in1390 with the multistage cluster method and the relative category technique fro...