× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Sealing Performance of the End Fitting of a Marine Unbonded Flexible Pipe under Pressure Penetration

نویسندگان

  • Liping Tang School of Mechatronic Engineering, Southwest Petroleum University, Chengdu, 610500, China
  • Wei He School of Mechatronic Engineering, Southwest Petroleum University, Chengdu, 610500, China
  • Xiaohua Zhu School of Mechatronic Engineering, Southwest Petroleum University, Chengdu, 610500, China
  • Yunlai Zhou Department of Civil and Environmental Engineering, National University of Singapore, Singapore, 117576, Singapore

چکیده

The sealing performance of end fittings is very important for offshore oil and gas pipelines. To investigate the sealing behavior of a ring-shaped wedge seal, global and local numerical models of the ring–pipe interaction have been developed based on the finite-element method. First, the sealing process of the ring under pressure is simulated. Second, a criterion for the penetration of fluid pressure is applied in these models to assess how the sealing capacity changes along the contact surface. Finally, the contact magnitude of interference and the shape of the sawtooth heaves on the sealing ring are predicted and compared. The results show an interesting concentration of von Mises stress in the sealing ring and also that the peak contact pressure appears in the sealing zone. However, the penetration of fluid pressure has obvious effects on the distributions of von Mises stress and contact pressure. The best sealing performance is when the axial displacement of the sealing ring is 1.4 mm and the contact magnitude of interference is 0.3 mm. Given the sawtooth heave of sealing ring, semicircular heave gives the better sealing capacity compared with trapezoidal heave.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

رابطه ی میانِ هنر و شرایطِ اجتماعیِ زایش آن همواره در طولِ تاریخ دغدغه ی ذهنی و دل مشغولیِ اساسیِ منتقدان و نیز هنرمندان بوده است. از آنجا که هنر در قفس آهنیِ زندگیِ اجتماعی محبوس است، گسترش وابستگیِ آن با نهاد ها و اصولِ اجتماعی پیرامون، صرفِ نظر از هم سو بودن و یا غیرِ هم سو بودنِ آن نهاد ها، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. با این وجود پدیدار گشتنِ چنین مباحثِ حائز اهمییتی در میان منتقدین، با ظهورِ مکتب ما...

this study compared the different effects of form-focused guided planning vs. meaning-focused guided planning on iranian pre-intermediate students’ task performance. the study lasted for three weeks and concentrated on eight english structures. forty five pre-intermediate iranian students were randomly assigned to three groups of guided planning focus-on-form group (gpfg), guided planning focus...

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر برنامه ریزی زمانی، هم چنین افزایش میزان پیچیدگی تکالیف در نظر گرفته شده بصورت همزمان، بر دقت و صحت و پیچیدگی عملکرد نوشتاری زبان آموزان می باشد. بدین منظور، 50 نفر از دانش آموزان دختر در رده ی سنی 16 الی 18 سال به عنوان شرکت کنندگان در این زمینه ی تحقیق در نظر گرفته شدند و به دو گروه آزمایشی و کنترل بصورت اتفاقی تقسیم شدند. اعضای گروه آزمایشی هر دو تکلیف ساده و پی...

در دوره های آموزش ترجمه استادان بیشتر سعی دارند دانشجویان را با انواع متون آشنا سازند، درحالی که کمتر به خطاهای مکرر آنان در متن ترجمه شده می پردازند. اهمیت تحقیق حاضر مبنی بر ارتکاب مکرر خطاهای ترجمانی حتی بعد از گذراندن دوره های تخصصی ترجمه از سوی دانشجویان است. هدف از آن تاکید بر خطاهای رایج میان دانشجویان مترجمی و کاهش این خطاها با افزایش آگاهی و هوشیاری دانشجویان از بروز آنها است.از آنجا ک...

چکیده هدف اصلی از طراحی لرزه ای تامین ایمنی جانی در هنگام وقوع زلزله و تعمیر پذیر بودن سازه خسارت دیده، پس از وقوع زلزله است. تجربه زلزله های اخیر نشان داده است که ساختمان های طراحی شده با آیین نامه های مبتنی بر نیرو از نظر محدود نمودن خسارت وارده بر سازه دقت لازم را ندارند. این امر سبب پیدایش نسل جدید آیین نامه های مبتنی بر عملکرد شده است. در این آیین نامه ها بر اساس تغییرشکل های غیرارتجاعی ...

to discuss my point, i have collected quite a number of articles, anthologies, and books about "wuthering heights" applying various ideas and theories to this fantastic story. hence, i have come to believe that gadamer and jauss are rightful when they claim that "the individaul human mind is the center and origin of all meaning," 3 that reading literature is a reader-oriented activity, that it ...