× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Study of Vinay and Darbelnet’s Seven Translation Strategies in Four Translations of Divorce Surah of Quran

نویسنده

چکیده

This research study aimed to show what strategies the translators used in their translations ofDivorce Surah of the Holy Quran. The model adopted by the researcher is based on Vinay andDarbelnet’s (1958) and Munday’s (2008) concept of cohesion. To this end, two Persian translationsby Elahi Ghomshei (2015) and Foladvand (2014) and two English translations by A. J. Arberry(2007) and Yusuf Ali (1934) were selected. Target texts were compared and contrasted against thesource text and each other according to the defined translation units. Concerning ‘loyalty’, findingsof the study showed that, Foladvand was the most loyal among the four translators with the highestfrequency of literal translation. While, Elahi Ghomshei’s translation was the least loyal with thehighest frequency of lexical expansion and syntactic amplification and the lowest number ofinstances of literal translation among the four translators. This study, first of all, makes use ofVinay and Darbelnet’s (1958) taxonomy of translation shifts. Moreover, Munday’s (2008) conceptof cohesion is used.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

ترجمه با گسترش زبان آغاز شده و اهمیت آن روز به روز افزایش می یابد، و برای اولین بار به عنوان شاخه ای از دانش و روشی برای انتقال علوم، فرهنگ و تجربه در در دوره قاجار در ایران آغاز شد. در حقیقت متون تاریخی از اولین متونی هستند که در ایران ترجمه شدند چرا که به سیاستمداران آن دوره کمک می کردند تا به علل موفقیت جهان غرب و پیشرفت هایشان در طول تاریخ پی ببرند، بنابراین به تدریج ترجمه این گونه متون رون...

رساله ی حاضر تلاشی است برای بررسی مبحث ایدئولوژی در ترجمه ادبی و تاثیرات آن بر کار مترجم، اعم از گزینش واژگان و ساختارهای دستوری؛ با تمرکز بر تحلیل انتقادی گفتمان در متن مبدأ و متن مقصد، که در این رساله متن مبدأ رمان داغ ننگ اثر ناتانیل هاوثورن و ترجمه فارسی سیمین دانشور به عنوان متن مقصد مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل رمان های مورد نظر به طور عمده بر اساس مدل پیشنهادی فرحزاد(2007) بر...

the present study aims at identifying, classifying and analyzing collocation errors made by translators of the holy quran into english.findings indicated that collocationally the most acceptablt translation was done by ivring but the least appropriate one made by pickthall.

abstract reception environment has considerable effects on accepting a translation. as the expectations of a target culture and its values and needs change throughout history, its criteria for accepting a translation or rejecting it will change accordingly (gentzler, 2001). the expectations of iran, as the reception environment in the present study, have changed after the islamic revolution. i...

در میان عواملی که ممکن است ذهن مترجم را هنگام ترجمه تحت تأثیر قرار دهند، می توان به مقوله انتقال ایدئولوژی از طریق متن یا گفتمان اشاره کرد. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل جنبه های ایدئولوژیکی و فرهنگی متن مبدأ انگلیسی نوشته جیمز موریه تحت عنوان سرگذشت حاجی بابای اصفهانی ( 1823) و ترجمه فارسی میرزا حبیب اصفهانی(1880) بوده است.