× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Studying the Adsorption Behavior of a Disperse Dye on Polyethylene Terephthalate in Absence and Presence of a Nanostructured Hyperbranched Polymer

نویسندگان

  • M. Ahani Polymer Engineering and Color Technology Departmen, Amirkabir University of Technology
  • M. Khatibzadeh Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
  • M. Mohseni Polymer Engineering and Color Technology Departmen, Amirkabir University of Technology

چکیده

Dyeing properties of compounded polyethylene terephthalate fibers with a polyesteramide hyperbranched polymer were investigated in terms of their thermodynamic parameters, including standard affinity -Δμ⁰, enthalpy change ΔH⁰ and entropy change ΔS⁰. Results were then compared with corresponding properties of the virgin PET. The results showed that the isotherms were similar to that of virgin PET following as linear isotherm. The standard affinity of the dye to the compounded samples showed higher value than that of virgin PET. As the content of additive increased, the standard affinity of dye to the PET increased. The bath containing virgin PET displayed the highest negative values of the ΔH⁰ and ΔS⁰, while that of the PET with 2 hyperbranched polymer showed the lowest negative value. The surface structure and thermal behavior of the samples were determined by FTIR and DSC, respectively. DSC tests showed that the crystallinity and glass transition temperature of samples were decreased.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

This paper presents the influence of Hybrane H 1500 as a hyperbranched polymer on kinetic parameters of dyeing compounded fiber grade PET polyethylene terephthalate at boil temperature. C.I. Disperse Red 324 as a disperse dye was used for dyeing compounded fiber grade PET. The result was compared with corresponding properties of virgin PET. The dyeing rate constants and diffusion coefficients a...

abstract reception environment has considerable effects on accepting a translation. as the expectations of a target culture and its values and needs change throughout history, its criteria for accepting a translation or rejecting it will change accordingly (gentzler, 2001). the expectations of iran, as the reception environment in the present study, have changed after the islamic revolution. i...

چکیده حیطه ی نوشتار دانشگاهی اخیرا شاهد تغییرات عمده ای از غیرشخصی بودن (عینی بودن) به شخصی بودن بوده است. شخصی بودن متون دانشگاهی اهمیت استفاده از وجهیت معرفتی را برجسته می سازد چرا که? وجهیت معرفتی? بر اساس یکی از تعاریف ارائه شده از این مقوله? ارتباط تنگاتنگی با شخصی بودن داشته و به عنوان بیان نظر شخصی گوینده در مورد جز گزاره ای گفته در نظر گرفته میشود. بنابراین? با در نظر داشتن نقاط مشترک...

با توجه به جایگاه زبان انگلیسی به عنوان زبانی بین المللی و با در نظر گرفتن این واقعیت که دولت ها و مسئولان آموزش و پرورش در سراسر جهان در حال حاضر احساس نیاز به ایجاد موقعیتی برای کودکان جهت یاد گیری زبان انگلیسی درسنین پایین در مدارس دو زبانه می کنند، تحقیق حاضر با استفاده از مدل swot (قوت ها، ضعف ها، فرصتها و تهدیدها) سعی در ارزیابی مدرسه ای دو زبانه در ایران را دارد. جهت انجام این تحقیق در م...

در دوره های آموزش ترجمه استادان بیشتر سعی دارند دانشجویان را با انواع متون آشنا سازند، درحالی که کمتر به خطاهای مکرر آنان در متن ترجمه شده می پردازند. اهمیت تحقیق حاضر مبنی بر ارتکاب مکرر خطاهای ترجمانی حتی بعد از گذراندن دوره های تخصصی ترجمه از سوی دانشجویان است. هدف از آن تاکید بر خطاهای رایج میان دانشجویان مترجمی و کاهش این خطاها با افزایش آگاهی و هوشیاری دانشجویان از بروز آنها است.از آنجا ک...