Survey of pet stores regarding medical advice provided for pet fish and the potential impact on welfare

نویسندگان

  • G.A. Lewbart North Carolina State University College of Veterinary Medicine
  • K.D. Royal North Carolina State University College of Veterinary Medicine
چکیده

Background: Much of the work on fish welfare focuses on areas prior to arrival at the home aquarium. Fish owners may have questions regarding the health and well-being of their fish, and they likely return to the point of purchase to get relevant fish health information. Methods: A phone survey was administered to a random sample of North Carolina stores that sell pet fish. The purpose was to determine the role of pet store personnel as primary care providers and the frequency with which pet store personnel were likely to offer a medical opinion for a sick fish. Results:  Of the 27 pet store employees that provided consent, 23 (85.2%) provided a medical opinion, one employee (3.7%) was unsure and offered no opinion, and the other three (11.1%) recommended a referral to an avian/exotics veterinarian. For the 23 locations that suggested a medical opinion, the most common recommendation was an over-the-counter medication (73.9%). Three (13%) felt the issue described needed no additional treatment while two (8.7%) recommended changes to husbandry or environment. Only one (4.3%) respondent that provided a medical opinion or presumptive diagnosis recommended a veterinarian. Conclusion: Some pet stores may provide information that may negatively impact pet fish welfare.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the impact of attending efl classes on the level of depression of iranian female learners and their attributional complexity

می توان گفت واقعیت چند لایه ا ی کلاس های زبان انگلیسی بسیار حائز اهمیت است، زیرا عواطف و بینش های زبان آموزان تحت تاثیر قرار می گیرد. در پژوهش پیش رو، گفته می شود که دبیران با در پیش گرفتن رویکرد فرا-انسانگرایی ، قادرند در زندگی دانش آموزانشان نقش مهمی را ایفا سازند. بر اساس گفته ی ویلیامز و بردن (2000)، برای کرل راجرز، یکی از بنیان گذاران رویکرد انسانگرایی ، یادگیری بر مبنای تجربه، نوعی از یاد...

survey on the rule of the due & hindering relying on the sheikh ansaris ideas

قاعده مقتضی و مانع در متون فقهی کم و بیش مستند احکام قرار گرفته و مورد مناقشه فقهاء و اصولیین می باشد و مشهور معتقند مقتضی و مانع، قاعده نیست بلکه یکی از مسائل ذیل استصحاب است لذا نگارنده بر آن شد تا پیرامون این قاعده پژوهش جامعی انجام دهد. به عقیده ما مقتضی دارای حیثیت مستقلی است و هر گاه می گوییم مقتضی احراز شد یعنی با ماهیت مستقل خودش محرز گشته و قطعا اقتضاء خود را خواهد داشت مانند نکاح که ...

15 صفحه اول

the impact of generative learning strategy use on efl learners’ reading achievement and critical thinking

این پژوهش کوشیده است تأثیر به کارگیری راهبردهای زایا را بر پیشرفت و بسندگی در خواندن و درک مطلب و نیز بر تفکر انتقادی زبان آموزان انگلیسی را بررسی کند. در این پژوهش تعداد 46 دانش آموز دختر در مقطع متوسطه اول به صورت تصادفی انتخاب وبه دو گروه تجربی و شاهد با تعداد دانش آموزان مساوی در هر گروه تقسیم شدند. به هر دو گروه سه داستان کوتاه به عنوان موضوع خواندن برای کلاس داده شد. به گروه تجربی درابتدا...

an investigation of the impact of self monitoring on langauge teachers motivational practice and its effect on learners motivation

the central purpose of this study was to conduct a case study about the role of self monitoring in teacher’s use of motivational strategies. furthermore it focused on how these strategies affected students’ motivational behavior. although many studies have been done to investigate teachers’ motivational strategies use (cheng & d?rnyei, 2007; d?rnyei & csizer, 1998; green, 2001, guilloteaux & d?...

the geopolitics of afghanistan after september 11, 2001, and its impact on iranian national security

abstract u.s. attack to afghanistan after 9/11 provided opportunities for us who tried to become the dominant power after collapse of ussr and bipolar world. thinkers like fukuyama believed american liberal democrats thought would be universally accepted without resistances. liberal democracy is the best and final model of governance; in this regard, united state has moral responsibilities for...

15 صفحه اول

the effect of esp materials on medical studentsreading proficiency

چکیده این تحقیق " مواد درسی " را به عنوان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات آموزش زبان تلقی کرده و درتلاش است به سه سوال عمده پاسخ دهد: 1) آیا بکارگیری جزوات گرداوری شده توسط گروهی از مدرسین تاثیر بسزایی در میزان توانش خواندن و درک متون انگلیسی دانشجویان پزشکی دارد؟ 2) آیا استفاده از مواد درسی اصلی( بین المللی )، توانش خواندن و درک متون انگلیسی دانشجویان پزشکی را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار م...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 2

صفحات  63- 70

تاریخ انتشار 2021-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021