× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

The Comparative Survey of Cyberspace Role in Political Development from Student’s Viewpoint of Islamic Azad and National University of Tehran

نویسندگان

  • Ali Akbar Farhangi Professor of Media Management, Faculty of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  • Mohammad Soltanifar Associate Professor of Communications, Faculty of Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  • Neda Mohammadpour Khabazi Ph.D. Student of Communications, Faculty of Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  • Sara Mohammadpour Assistant Professor of Communications, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده

Novel communication technologies significantly influence proactive behaviours by expanding and developing information highways and using satellite and computer facilities in the world. These influences can be examined in political, social, economic, and cultural aspects and so on. The main purpose of current research is to study the cyberspace role in political development from the student's viewpoint of Azad and the National University of Tehran. The research method is surveyed, and it is made of the researcher's questionnaire. A sample does it consists of 384 students of Azad and the National University of Tehran. Cronbach’s alpha of questionnaire is 84%, and questionnaire validity is confirmed by communication and political science experts. Mann-Whitney U test and the binomial test is used for data analysis. The results show that using cyberspace has a role in political development from student's viewpoint of Azad and the National University of Tehran and, besides, the impact of using cyberspace on political development from the student’s viewpoint of Azad and National University of Tehran is different. The findings imply that using cyberspace has a role in strengthening democratic values and traditions, economic development and political legitimacy, political culture, the strengthen of structural differentiation, the application of functional necessity and pattern variables, modernized and mobility of the political system.

جستجوی کلمه کلیدی

Cyberspace
Political development
political culture

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پس ازفروپاشی شوروی،رشد منابع نفت و گاز، آسیای میانه و قفقاز را در یک بازی ژئوپلتیکی انرژی قرار داده است. با در نظر گرفتن این منابع هیدروکربنی، این منطقه به یک میدانجنگ و رقابت تجاری برای بازی های ژئوپلتیکی قدرت های بزرگ جهانی تبدیل شده است. روسیه منطقه را به عنوان حیات خلوت خود تلقی نموده و علاقمند به حفظ حضورش می باشد تا همانند گذشته گاز طبیعی را به وسیله خط لوله مرکزی دریافت و به عنوان یک واس...

این پژوهش با هدف "بررسی وضعیت موجود آموزش عالی مجازی در ایران و راههای توسعه و ارتقای آن " و با روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی صورت پذیرفته است. بررسی اسنادو مدارک موجود در زمینه آموزش مجازی نشان داد تعداد دانشجویان و مقاطع تحصیلی و رشته محل های دوره های الکترونیکی چندان مطلوب نبوده و از نظر کیفی نیز وضعیت شاخص خدمات آموزشی اساتید و وضعیت شبکه اینترنت در محیط آموزش مجازی نامطلوب است.

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در مدارس مقطع متوسطه پسرانه شهر تهران از دیدگاه دبیران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. از بین دبیران مدارس شهر تهران تعداد 380 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و با تکمیل پرسشنامه ی کیفیت زندگی کاری والتون(1975) و پرسشنامه ی رفتار شهروندی سازمانی پودساکو...

در فصل اول این پایاین نامه در خصوص تاریخ کشور اذربایجان قبل و بعد از جدایی این کشور از ایران مورد بررسی قرار گرفته است ودر فصل دوم تحولات سیاسی این کشور بعد از 1991 و در واقع بعد از فروپاشی شوروی و دولتهایی که روی کار امدند در از جمله دولت ابولفضل ایلچی بیگ،دولت حیدر علی اف وبعد از او پسرش الهام علی اف و نگرش هرکدام از این دولتها به سیاسیت خارجی اذربایجان مورد اشاره قرار گرفته است.در ودر فصل سو...

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...

در این پژوهش به بررسی اثر افزایش ترافیک بر روی تعداد تصادفات پرداخته شده است. به این منظور 30 تقاطع در شهر تهران بطور تصادفی انتخاب گردید و تعداد تصادفات ماهیانه در این تقاطعات در طول سالهای 89-90 از سازمان کنترل ترافیک شهر تهران استخراج گردید و با استفاده از مدل داده های تابلویی و نرم افزار eviews مدل خطی و درجه دوم تخمین زده شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که تقاطعات پر ترافیک تر تعداد تصادفا...