× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

The effect of low dose amphetamine in rotenone-induced toxicity in a mice model of Parkinson’s disease

نویسندگان

  • Amany A. Sleem Department of Pharmacology, National Research Centre, Cairo, Egypt
  • Eman R. Youness Department of Medical Biochemistry, National Research Centre, Cairo, Egypt
  • Noha N. Yassen Department of Pathology, National Research Centre, Cairo, Egypt

چکیده

Objective(s): The effects of low dose amphetamine on oxidative stress and rotenone-induced neurotoxicity and liver injury were examined in vivo in a mice model of Parkinson’s disease. Materials and Methods: Male mice were treated with rotenone (1.5 mg/kg, every other day for two weeks, subcutaneously). Mice received either the vehicle or amphetamine intraperitoneally at doses of 0.5, 1.0, or 2.0 mg/kg. Oxidative stress was assessed by measurement of the lipid peroxidation product malondialdehyde (MDA), nitric oxide (NO), total anti-oxidant capacity (TAC), and paraoxonase-1 (PON-1) activity in the brain and liver. In addition, brain concentrations of nuclear factor kappa B (NF-κB) and tyrosine hydroxylase were determined and histopathology and Bax/Bcl-2 immunohistochemistry were performed. Results: The levels of lipid peroxidation and NO were increased and TAC and PON-1 were decreased significantly compared with vehicle-injected control mice. There were also significantly increased NF-κB and decreased tyrosine hydroxylase in the brain following rotenone administration. These changes were significantly attenuated by amphetamine. Rotenone caused neurodegenerative changes in the substantia nigra, cerebral cortex, and hippocampus. The liver showed degenerative changes in hepatocytes and infiltration of Kupffer cells. Bax/Bcl2 ratio was significantly increased in brain and liver tissues. Amphetamine prevented these histopathological changes and the increase in apoptosis evoked by rotenone.Conclusion: These results suggest that low dose amphetamine exerts anti-oxidant and anti-apoptotic effects, protects against rotenone-induced neurodegeneration, and could prevent neuronal cell degeneration in Parkinson’s disease.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده اثر عصاره آبی سیر بر درد ناشی از آزمون فرمالین در موش صحرایی نر به کوشش نرگس اسکندری روزبهانی زمینه و هدف: گیاه سیر از خانواده لیلیاسه و گونهallium sativum بومی آسیای میانه بوده و از دوران ،باستان تاکنون به خواص درمانی متفاوت آن مثل: کاهندگی قندخون، کلسترول خون، فشار خون، اثرات مفیدآن بر دستگاه قلبی عروقی و بیماریهای انعقادی خون، اثرات آنتی اکسیداتیو، درمان بیماریهای تنفسی وگوارشی، ا...

چکیده یکی از مهمترین دغدغه های بزرگ جوامع بشری، از دیر باز تا کنون که ذهن پژوهشگران و متخصصان بهداشت روانی و اجتماعی و دولتها رابه خود مشغول داشته، مسأله ی بزهکاری می باشد. شناخت کامل پدیده ی بزهکاری و بزهکار، علل وعوامل سقوط یک انسان، چگونگی درمان وی و درنهایت پیشگیری ازبزهکاری ودریک کلام سالم سازی یک جامعه، رسالت عظیم، انسانی ومقدسی می باشد که با بررسی شخصیت مجرم یعنی[ انسانی که تحت شرای...

در این پایان نامه تاثیر دو نوع تست جزیی نگر و کلی نگر بر به یادسپاری محتوا ارزیابی شده که نتایج نشان دهندهکارایی تستهای کلی نگر بیشتر از سایر آزمونها است

cement is an essential ingredient in the concrete buildings. for production of cement considerable amount of fossil fuel and electrical energy is consumed. on the other hand for generating one tone of portland cement, nearly one ton of carbon dioxide is released. it shows that 7 percent of the total released carbon dioxide in the world relates to the cement industry. considering ecological issu...

of the Dissertation.....................................................................ii Acknowledgments.........................................................................................................iv List of Figures................................................................................................................x Introduction.............................................

in the present study, the effect of e-64 at different concentrations (0.5, 1, 5 and 10 µm) added to (1) the ivm medium on oocyte nuclear maturation and developmental competence of ovine oocytes, and (2) to the ivc medium on embryonic development of ovine embryos were investigated.