× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

The Effect of Social Capital on Sustainable Development of Rural Tourism; A Case Study of Lavij Village in Iran

نویسندگان

  • Alireza Mohseni Tabrizi Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, University of Tehran, Iran
  • Reiko Nara Lecturer of Tokyo University and Graduate School of Social Welfare, Center of International Relations

چکیده

One of the most favorable development options in society's programs and policies is tourism development. The most important part of sustainable tourism development is promoting community participation on reliability, norms through members in it: social capital on human resource. In this regard, social capital is one of the most important variables that support community participation in many activities. The study was surveyed and analyzed the utility of social capital in a village. Targeted region is Lavij village, Mozandaran province in Iran. The paper applies the focus to the region which has been one of famous tourist spot in the country although significant delay of regional development. The research method in this study was quantitative, and verified the process of regional development based on mutual relationship between social capital by residents and rural tourism. It is found that sufficient network, reliability in the target community based on residents’ independent has constituted in this region. It was recognized that residents have strong mutual relationship which is essential element of social capital, even though it has not been influenced on active rural tourism industry. This paper can be classified into case study and its’ definition will not be applied to any cases, especially on causal relation on economic activities, thus, it will be contributed to illustrate the state of cultural community with mutual relationship which has been continued since former generation.

جستجوی کلمه کلیدی

Social Capital
tourism industry
Lavij Village

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در دوره های آموزش ترجمه استادان بیشتر سعی دارند دانشجویان را با انواع متون آشنا سازند، درحالی که کمتر به خطاهای مکرر آنان در متن ترجمه شده می پردازند. اهمیت تحقیق حاضر مبنی بر ارتکاب مکرر خطاهای ترجمانی حتی بعد از گذراندن دوره های تخصصی ترجمه از سوی دانشجویان است. هدف از آن تاکید بر خطاهای رایج میان دانشجویان مترجمی و کاهش این خطاها با افزایش آگاهی و هوشیاری دانشجویان از بروز آنها است.از آنجا ک...

در این پژوهش به بررسی اثر افزایش ترافیک بر روی تعداد تصادفات پرداخته شده است. به این منظور 30 تقاطع در شهر تهران بطور تصادفی انتخاب گردید و تعداد تصادفات ماهیانه در این تقاطعات در طول سالهای 89-90 از سازمان کنترل ترافیک شهر تهران استخراج گردید و با استفاده از مدل داده های تابلویی و نرم افزار eviews مدل خطی و درجه دوم تخمین زده شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که تقاطعات پر ترافیک تر تعداد تصادفا...

رساله ی حاضر تلاشی است برای بررسی مبحث ایدئولوژی در ترجمه ادبی و تاثیرات آن بر کار مترجم، اعم از گزینش واژگان و ساختارهای دستوری؛ با تمرکز بر تحلیل انتقادی گفتمان در متن مبدأ و متن مقصد، که در این رساله متن مبدأ رمان داغ ننگ اثر ناتانیل هاوثورن و ترجمه فارسی سیمین دانشور به عنوان متن مقصد مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل رمان های مورد نظر به طور عمده بر اساس مدل پیشنهادی فرحزاد(2007) بر...

this experimental study has been conducted to test the effect of oral presentation on the development of l2 learners grammar. but this oral presentation is not merely a deductive instruction of grammatical points, in this presentation two hypotheses of krashen (input and low filter hypotheses), stevicks viewpoints on grammar explanation and correction and widdowsons opinion on limited use of l1...

Introduction Tourism can be a tool for rural development; because it can be considered as a new financial resource, it can improve the economic status of local people and it can be considered as a resource that removes poverty and creates more jobs. Tourism and rural development are also two interrelated factors which have positive impacts on each other when tourism development or rural deve...