× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

The Effect of Water Surface and Sea Bottom on Sound Propagation in Persian Gulf

ثبت نشده

چکیده

Whether exploratory or commercially, acoustic fishery benefits are important in finding a school of fish and other aquatics, but using this procedure and state accurate detailed information for the whole specifications of organisms require sufficient information of sound speed changes, course of ray propagation and their rate of  absorption and attenuation . This research has considered the quality of sound speed changes towards the depth in terms of physical specifications of Dayer port' s water situated in the northeast of Farsi island and around 50 Kmsouth of Delvar (latitude 28˚,2' north and longitude 50˚,58΄ east), and also has calculated the amount of absorption in these regions. The results have shown that sound speed is constant with depth and temperature decreases within the first11 meters, but after that it declines. In the 19- meter depth, there is a stronger decrease which is related to the decrease of temperature. It is because of colder current in this region. By investigating sound absorption curves of the area, it is observed that the maximum amount of attenuation is within the depth of 17 to 27m

جستجوی کلمه کلیدی

sound
Environmental factors
Dayer port
Persian Gulf
Iran

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

cement is an essential ingredient in the concrete buildings. for production of cement considerable amount of fossil fuel and electrical energy is consumed. on the other hand for generating one tone of portland cement, nearly one ton of carbon dioxide is released. it shows that 7 percent of the total released carbon dioxide in the world relates to the cement industry. considering ecological issu...

نتایج این مطالعه نشان می دهد که مقدار کلسیم (یونیزه و تام)، منیزیم و فسفر به طور معنی داری تغییر پیدا کرد به جزء مقدار کلسیم تام و منیزیم در روش داخل عضلانی که تغییر معنی داری نداشته است. بر اساس نتایج این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که اکسی تتراساکلین بر روی مقادیر سرمی کلسیم و منیزیم تأثیر می گذارد باید مقدار این کاتیون ها در بیماران، در هنگامی که اکسی تتراسایکلین استفاده می شود مورد توجه ق...

در این پایان نامه تاثیر دو نوع تست جزیی نگر و کلی نگر بر به یادسپاری محتوا ارزیابی شده که نتایج نشان دهندهکارایی تستهای کلی نگر بیشتر از سایر آزمونها است

هدف از آزمایش اول بررسی اثر سطوح مختلف سریسین [0 (control), 0.1, 0.5, 1.0, 2.5 %] افزوده شده به محیط , ivm بر cumulus cell expansion، بلوغ هسته و توسعه متوالی جنین، در گوسفندان نژاد سنجابی در فصل تولید مثلی می باشد. از سرگیری میوز به وسیله خارج شدن اولین پولار بادی اندازه گیری و هم چنین درصد رسیدن جنین های دو سلولی به مرحله کلیواژ و بلاستوسیت نیز به عنوان نشانه ای از میزان شایستگی توسعه اولیه ج...

in the present study, the effect of e-64 at different concentrations (0.5, 1, 5 and 10 µm) added to (1) the ivm medium on oocyte nuclear maturation and developmental competence of ovine oocytes, and (2) to the ivc medium on embryonic development of ovine embryos were investigated.