× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

The Effectiveness of Consciousness Raising Training on Reducing Anxiety and Depression: A Case Study of Ilam High schools

نویسندگان

  • Abbas Omidi MA Student in General Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Ilam, Iran
  • Shahram Mami Assistant professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Ilam, Iran

چکیده

The current study aims to investigate the effectiveness of consciousness training on reducing anxiety and depression of first and second female graders in high school. It used a quasi-experimental research method. Moreover, it utilized cluster randomized sampling; hence, the high schools were randomly selected from the city of Ilam. Beck and Zong anxiety questionnaires were administered among 148 first and second female graders in high school. The students who obtained the scores from 4 to 7 with reference to Beck Depression Inventory were divided into both an experimental (i.e., Depression) group and a control group. Furthermore, the students obtaining the scores of 45 and above on Anxiety Zung Inventory were randomly assigned to both an experimental (i.e., Anxiety) group and a control group. Totally, 43 students were chosen for the two groups. Also, consciousness raising training was applied to 23 students in both experimental groups of Anxiety and Depression. The results of the study show that consciousness raising training can significantly reduce anxiety and depression in high school students. The results, also, entail important implications in promoting students’ mental health treatment. Besides, the treatment of consciousness raising is considered as one of the new therapeutic approaches to modify and control the cognitive processes of students.

جستجوی کلمه کلیدی

Consciousness raising training
Ilam
High schools

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

the current study aims to investigate the effectiveness of consciousness training on reducing anxiety and depression of first and second female graders in high school. it used a quasi-experimental research method. moreover, it utilized cluster randomized sampling; hence, the high schools were randomly selected from the city of ilam. beck and zong anxiety questionnaires were administered among 1...

در دوره های آموزش ترجمه استادان بیشتر سعی دارند دانشجویان را با انواع متون آشنا سازند، درحالی که کمتر به خطاهای مکرر آنان در متن ترجمه شده می پردازند. اهمیت تحقیق حاضر مبنی بر ارتکاب مکرر خطاهای ترجمانی حتی بعد از گذراندن دوره های تخصصی ترجمه از سوی دانشجویان است. هدف از آن تاکید بر خطاهای رایج میان دانشجویان مترجمی و کاهش این خطاها با افزایش آگاهی و هوشیاری دانشجویان از بروز آنها است.از آنجا ک...

abstract the main purpose of this study was to investigate whether there was any significant difference between the speaking achievement of learners who were trained by means of consciousness raising of sociolinguistic skills and that of learners who were trained without the above mentioned task. the participants of this study consist of 60 intermediate level students participating languag...

چکیده هدف اول این تحقیق بررسی تأثیر آموزش مصحح بر آموزش گیرندگان براساس پایایی نمره های آنها در پنج بخش شامل محتوا ، سازمان ، لغت ، زبان و مکانیک بود. هدف دوم این بود که بدانیم آیا تفاوتهای بین آموزشی گیرندگان زن و مرد در پایایی نمرات آنها وجود دارد. برای بررسی این موارد ، ما 90 دانشجو در سطح میانه (متوسط) که از طریق تست تعیین سطح شده بودند انتخاب شدند. بعد از آنها خواستیم که درباره دو موضوع ا...