× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

The Impact of Effective Corporate Governance on the Relationship between Tax Gap and Future Profit Changes in Iranian Economy

نویسندگان

  • Ghasem Rekabdar Department of Accounting, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
  • Rasoul Karami Department of Accounting, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
  • seyed Ali Vaez Department of Accounting, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده

The Iranian economy in recent years is due to the development of economic sanctions, a sharp decline in the price of oil and the deficit resulting from revenue - dependent on oil revenues and the trend towards tax revenues. While comparing the volume of the Iranian economy with the amount of tax income indicates the existence of a relatively significant tax gap. The tax gap is the difference between the collected taxes and the tax required by the law. The purpose of this study is to answer the question whether corporate governance is effective and strong on the relation between tax gap and future earnings changes? The statistical population of the research in Tehran Stock Exchange (TSE) firms and statistical sample consists of 120 companies in the period of 2007-2017. In order to test the hypotheses, multivariate regression using mixed data - data approach has been used. The results indicate that there is a significant inverse relationship between the tax gap and future earnings changes. It can be argued that increasing the difference between earnings accounting earnings can be associated with decreasing interest in the next year and less stability. On the other hand, significant positive relation between corporate governance is efficient and strong with future earnings changes. because corporate governance will ultimately lead to more sustainable future gains due to the decline of discretionary accruals in discretionary accruals. It is also reinforced by the effect of the tax gap on future earnings changes in firms that have efficient corporate governance, and this effect is only seen for a year later. And is not effective for the second and third years.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

the aim of the present study was to investigate the frequency and the type of discourse markers used in the argumentative and expository writings of iranian efl learners and the differences between these text features in the two essay genres. the study also aimed at examining the influence of the use of discourse markers on the participants’ writing quality. to this end the discourse markers us...

چکیده شخصیت به مجموعه عوامل روانی، عقلی، احساسی، و فیزیکی تشکیل دهنده یک فرد اطلاق میشود، خصوصا فرد ازدیدگاه دیگران ( مرجع). تدابیر یاد گیری سعی در اگاهی از اقدامات زبان اموزان موفق زبان دوم یا یک زبان بیگانه را دارد که توسط خود زبان اموزان گزارش میشود،یا حین یادگیری زبان دوم یا زبان بیگانه از انها قابل مشاهده است( روبین و وندن 1987). همچنین تدابیر ارتباطی به زبان اموزان کمک می کند تا بر مشکلا...

معلمان یکی از موثرترین عنصر برای موفقیت در هر سیستم آموزشی می باشند. این تحقیق? رابطه بین شخصیت معلمان و سبک های آموزشی شان را در محیط یادگیری زبان انگلیسی در ایران بررسی می کند. بهمین جهت? با توجه به موارد موجود? تعداد 45 نفر از معلمان زبان از مدارس مختلف تبریز انتخاب شدند. اطلاعات از طریق نوع شخصیت معلم و فهرستی از سبکهای آموزشی شان جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که رابطه معنی دا...

با توجه سرعت روز افزون جهانی سازی نیاز به مهارتهای میان فرهنگی نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر تعاملات اجتماعی و نیازهای فرهنگی منوط به ترجمه است. بدین ترتیب مطالعه ترجمه از دیدگاه اجتماعی ضروری به نظر می رسد. برای نیل به این هدف، در تحقیق حاضر به بررسی رابطه همبستگی بین دو هوش فرهنگی و اجتماعی با توانش ترجمه ادبی دانشجویان (سال سوم) مترجمی زبان انگلیسی پرداخته شده است. همچنین قابلیت پیش بینی...

بررسی رابطه دانش همنشینی لغات و مهارت نوشتاری در زبان انگلیسی چکیده این پژوهش درصدد آن است تا سه مسئله زیر را مورد بررسی قرار دهد: الف) وجود یا عدم وجود رابطه بین دانش زبان آموزان در حوزه همنشینی لغات با یکدیگر و دانش آنها در مهارت نوشتاری زبان انگلیسی؛ ب) یافتن پاسخی به این سوال که آیا تمامی انواع همنشینی های لغوی زبان انگلیسی به یک میزان برای زبان آموزان دشوارند یا خیر؛ پ) مقایسه زبان آمو...

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین میزان استراتژیهای خود-تنظیم شده یادگیری و تمایل به ایجاد ارتباط دانشجویان زبان انگلیسی انجام شده است.علاوه بر این،روابط و کنش های موجود بین ریزسنجه های استراتژیهای خود-تنظیم شده یادگُیری ، مهارت نگارش و تمایل به برقراری ارتباط و همچنین تاٍثیرجنسیت دانشجویان زبان انگلیسی در استراتژیهای خود-تنظیم شده یادگیری و تمایل به برقراری ارتباط آنها مورد بررسی قرار گرفته شد.