× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

The Reality of Arabic Fiction Translation into English: A Sociological Approach

نویسندگان

چکیده

English translations of texts associated with Arabic fiction remain largely unexplored from a sociological perspective. Drawing on Pierre Bourdieu’s sociology, this paper aims to examine the genesis of Arabic fiction translation into English as a socially situated activity. Works of Arabic fiction emerged in English translation in the early twentieth century. Since then, this intellectual field of activity has gone through three distinct, though overlapping, phases that have affected its structure, capital at stake, agents involved, modes of production, and the volume of activity. This paper also aims to argue for a fourth phase which could be referred to as ‘post 9/11 phase’ and will investigate its agents and dynamics. The field of Arabic fiction translation into English was subjected to both internal and external factors which formed and conditioned its structure and dynamics. In contrast to the linear understanding of the history of Arabic fiction translation, Bourdieu’s sociological concepts of field and capital will be used as analytical tools to both describe and interpret the translation activity in this field

جستجوی کلمه کلیدی

Arabic fiction
Sociology of translation
Bourdieu
field
capital

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

english translations of texts associated with arabic fiction remain largely unexplored from a sociological perspective. drawing on pierre bourdieu’s sociology, this paper aims to examine the genesis of arabic fiction translation into english as a socially situated activity. works of arabic fiction emerged in english translation in the early twentieth century. since then, this intellectual field...

today, information technology and computers are indispensable tools of any profession and translation technologies have become an indispensable part of translator’s workstation. with the increasing demands for high productivity and speed as well as consistency and with the rise of new demands for translation and localization, it is necessary for translators to be familiar with market demands an...

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ترجمه ی واژه های تخصصی حوزه ی ادبیات به منظور کاوش در زمینه ی ترجمه پذیری آنها و نیز راهکار های به کار رفته توسط سه مترجم فارسی زبان :سیامک بابایی(1386)، سیما داد(1378)،و سعید سبزیان(1384) است. هدف دیگر این مطالعه تحقیق در مورد روش های واژه سازی به کار رفته در ارائه معادل های فارسی واژه های ادبی می باشد. در راستای این اهداف،چارچوب نظری این پژوهش راهکارهای ترجمه ار...

این تحقیق به بررسی استراتژیهای بکاررفته توسط مترجمین مختلف در ترجمه واژه های فرهنگی خاص در ترجمه فارسی به انگلیسی قانون مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میپردازد.این تحقیق بر اساس نظریه پیتر نیومارک صرت گرفته است. در این تحفیق واژه های فرهنگی خاص اقتباس شده و پس از مقایسه با متن مبدا به بررسی انها پرداخته می شود.در قسمت ضمائم تحقیق واژه نامه ای برای اشنایی خوانندگان با لغات و اصطلاحات حقو...

مفهوم هنجار برای اولین بار توسط دانشمندی به نام گیدون توری در اواخر دهه 70 مطرح شد. هنجارها توسط محققان مختلفی طبقه بندی شده اند؛ نوع هنجاری که در این تحقیق مورد بحث است "هنجار انتظارات" است. مطالعات ترجمه یک رشته ی نوپا و مستقل است که هنوز به رشد کامل خود نرسیده و بسیاری از شاخه های آن نیاز به پژوهش دارند. یکی ازاین حوزه ها که نیاز به پژوهش دارند، هنجارهای ترجمه هستند به ویژه هنجارهای انتظارات...

the major purpose of this study was to develop the translation teacher competency test (ttct) and examine its construct and predictive validity. the present study was conducted in two phases: a qualitative phase as well as a quantitative phase. in the first phase of the study, the author attempted to find out the major areas of competency required for an academic translation teacher. the second...