× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

The Role of Social Interest Rate Risk Management in the Relationship between Sustainability Performance and Investment Efficiency

نویسندگان

  • Farzin Rezaei Department of Accounting , Qazvin Branch , Islamic Azad University, Qazvin , Iran
  • Sina Kheradyar Department of Accounting , Rasht Branch , Islamic Azad University, Rasht , Iran

چکیده

Sustainability is a wide concept that contains other concepts such as social responsibility and has been investigated with concepts such as competition sustainability, reporting sustainability, and social sustainability. The present study aims to investigate the role of social interest rate risk management (SIRRM) in the relationship between sustainability performance and investment efficiency. In terms of purpose, this study is an applied one, and form the methodological point of view is a descriptive correlational study. Accordingly, the required data has been collected from 79 listed firms on Tehran Stock Exchange during 2013-2017. In this research, social risk management includes SIRRM, and sustainability performance includes sustainability of reporting, competition, and ownership. The results indicate that SIRRM reinforces the relationship between competition sustainability, reporting sustainability, and ownership sustainability with investment efficiency.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

the study reflected in this thesis aims at finding out relationships between critical thinking (ct), and the reading sections of tofel and ielts tests. the study tries to find any relationships between the ct ability of students and their performance on reading tests of tofel and academic ielts. however, no research has ever been conducted to investigate the relationship between ct and the read...

با بکارگیری کوریلیشن و آنوا در قسمت اول و تی تست در قسمت دوم آنالیز داده ها انجام گردیدکه نهایتا رابطه بین برخی فاکتورهای خلاقیت و نوشتار یافت شد

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...

according to research, academic self-concept and academic achievement are mutually interdependent. in the present study, the aim was to determine the relationship between the academic self-concept and the academic achievement of students in english as a foreign language and general subjects. the participants were 320 students studying in 4th grade of high school in three cities of noor, nowshah...

چکیده زبان به عنوان یک وسیله در ایجاد و بازسازی سرمایه اجتماعی در چند دهه گذشته مورد توجه بوده است. اگر چه درباره سرمایه اجتماعی و سازه های مربوط به آن زیاد نوشته شده است ولی خیلی کم بر روی اینکه چطور زبان می تواند باعث ایجاد اعتماد یا بی اعتمادی بشود مطالعه ای انجام شده است. این مطالعه به منظور تحقق دو هدف انجام گرفته است. اول تلاش خواهد شد تا یک گونه شناسی از واژگانی که مردم کرد زبان شهر ا...

چکیده : این مطالعه تاثیر مدیریت دانش بر رضایتمندی مشتریان با توجه به خدمات الکترونیک در سازمان حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری این تحقیق مدیران، سرپرستان و کارشناسان مشغول به کار در سازمان حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان بوده که مجموعا 94 نفر می باشند. برای تعیین حداقل نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. که با توجه به جدول ...